Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23/01/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2019/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày   tháng năm 2019
DỰ THẢO
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 
 
 
 

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
1. Thay thế các cụm từ:
a. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương" thành cụm từ "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai" tại Điều 1.
b. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn" thành "Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn" tại Điều 1.
c. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ đạo PCLBTW" thành "Ban Chỉ đạo TWPCTT" tại Điều 1; khoản 3 Điều 5.
d. Thay thế cụm từ "Ban Chỉ huy PCLB-TKCN" thành "Ban Chỉ huy PCTT&TKCN" tại Điều 1; khoản3 Điều 5; khoản 4 Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 2 và 4 Điều 10;khoản 5 Điều 11.
đ. Thay thế cụm từ "Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn" thành "Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn" tại khoản 2 Điều 12.
e. Thay thế cụm từ “xe ô tô thông tin chuyên dùng” thành “xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin” tại khoản 3 Điều 5.
f. Thay thế cụm từ “Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai” thành “Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai” tại khoản 1 và 4Điều 8.
g. Thay thế cụm từ "Tập đoàn Viễn thông Quân đội" thành "Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội" tại khoản 3 Điều 10; Điều 12.
2. Sửa đổi, bổ sungkhoản1 và khoản2 Điều 3 như sau:
          a. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:
        “1. Tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai là việc huy động, tổ chức, sử dụng mạng lưới thông tin, trang thiết bị thông tin để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”
          b. Sửa đổi, bổ sungkhoản2 Điều 3 như sau:
“2. Mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai là mạng thông tin và thiết bị thông tin được thiết lập để phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, chính quyền địa phương trong việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. Mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai bao gồm:
a. Hệ thống viễn thông cố định vệ tinh chuyên dùng;
b. Hệ thống viễn thông di động vệ tinh chuyên dùng;
c. Hệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng;
d. Hệ thống truyền hình hội nghị;
đ. Mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
e. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
f. Các xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin;
g. Các hệ thống viễn thông khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
“3.Khai thác, sử dụng mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai đúng mục đích và hiệu quả”
4. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:
“1. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng dịch vụ của mạng viễn thông di động, cố định mặt đất công cộng (thoại, fax, Internet, truyền hình hội nghị,…), mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và mạng bưu chính công cộng.”
5. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:
“2. Tại các khu vực thiên tai ảnh hưởng trực tiếp làm mất liên lạc, gián đoạn thông tin của mạng viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai được tổ chức như sau:
a. Thông tin liên lạc từ trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT đến trụ sở Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các huyện xảy ra thiên tai được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh chuyên dùng, hệ thống viễn thông cố định vệ tinh chuyên dùng và hệ thống viễn thông vô tuyến điện chuyên dùng.
b. Thông tin liên lạc khi di chuyển ra ngoài trụ sở nêu ở điểm a khoản 2 Điều này được đảm bảo chủ yếu bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông di động vệ tinh chuyên dùng.
c. Thông tin liên lạc cho các đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TWPCTT được đảm bảo bằng việc sử dụng hệ thống viễn thông trên xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin.”
6. Sửa đổi khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Tại các khu vực thiên tai gây ra thiệt hại ảnh hưởng trực tiếp làm mất liên lạc, gián đoạn thông tin của mạng viễn thông công cộng, việc đảm bảo thông tin liên lạc trong thời gian khắc phục hậu quả được tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này.”
7. Bổ sung Điều 8a như sau:
“8a. Trách nhiệm của Cục Viễn thông
1. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Thông tin và Truyền thông; Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý.
2. Đầu mối phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN trong phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
3. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng các biện pháp huy động phương tiện, thiết bị, mạng và dịch vụ viễn thông phục vụ chỉ đạo điều hành, phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT&TKCN.
4. Tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng phương án, kịch bản phòng, chống và ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai của ngành Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là các trường hợp thiên tai xảy ra với cấp độ rủi ro từ cấp độ 3.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông về hoạt động của Mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.
6. Chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ tổ chức tốt công tác trực ban chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN trong mùa mưa bão theo quy định.”
8. Bổ sung Điều 8b như sau:
“8b. Trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương
1. Tổ chức vận hành, khai thác hệ thống viễn thông vô tuyến điện; quản lý, khai thác xe ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và Bộ Thông tin và Truyền thông”.
2. Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến phục vụ Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT khi có yêu cầu tổ chức họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đến các tỉnh, thành phố.
3. Phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện công tác vận hành mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
4. Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo thông tin liên lạc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; mạng bưu chính công cộng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
5. Kết nối mạng viễn thông của Cục Bưu điện Trung ương với mạng viễn thông phục vụ an ninh, quốc phòng, các mạng viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong mọi tình huống.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (Tổng cục Phòng, chống thiên tai; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; các cơ quan liên quan khác) xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận thông tin và tổ chức phục vụ thông tin chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.”
             “1. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thành phố hàng năm.”
Bổ sung khoản 1a, 1b, 1c Điều 9 như sau:
1a. Chủ trì chỉ đạo, điều phối doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các cấp chính quyền và Đoàn công tác của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khi có thiên tai.
1b. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trang bị các phương thức thông tin liên lạc đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai tại địa phương.
1c. Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn xây dựng các công trình thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”
10. Sửa đổi, bổ sungkhoản 1 Điều 11 như sau:
- Bổ sung khoản 1a, 1b, 1c Điều 11 như sau:
“1a. Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc của Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
1b. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động cho các đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và Bộ Thông tin và Truyền thông.
1c. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông và các chủ mạng viễn thông dùng riêng khác để khai thác hiệu quả Mạng thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai và đảm bảo an toàn cao nhất cho thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.”
- Bãi bỏ khoản 2 và Khoản 4 Điều 11.
- Sửa đổi thứ tự khoản 3,5 và 6.
Thứ tự khoản “3” thành “2”, thứ tự khoản “5” thành “3”, thứ tự khoản “6” thành “4”.
11. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:
“3. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai theo yêu cầu của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT và chính quyền địa phương các cấp.”
12. Bổ sung Điều 13 như sau:
“Điều 13. Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt nam
“Ngoài các trách nhiệm chung của các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam còn có trách nhiệm:
1. Đảm bảo thông tin liên lạc bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn qua mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; mạng bưu chính công cộng theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương vận hành, khai thác mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo thông tin bưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
3. Chỉ đạo, điều hành các đơn vị thành viên tại các địa phương tổ chức thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và Sở Thông tin và Truyền thông tại địa phương.”
13. Sửađổi thứ tự Điều 13 như sau:
“Điều 14”
14. Sửa đổi Điều 14 như sau:
“Điều 15
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành:
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng11năm 2019.
2.Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTTcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng Thông tin điện tử Bộ;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu: VT, Cục BĐTW (200).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 


Nguyễn Mạnh Hùng