Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

29/08/2014 10:04 SA Xem cỡ chữ

Căn cứ Thông tư số: 43/2009/TT-BLĐTBXH ngày ngày 31 tháng 12  năm 2009 quy định về thiết bị dạy nghề Hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hàn

1. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hàn trình độ trung cấp nghề (Phụ lục 1 kèm theo);

+ Phần thuyết minh:  Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu.

+ Danh mục thiết bị tối thiểu: Modul hàn đắp, modul thực tập sản xuất,  modul hàn tiếp xúc...

+ Tổng hợp  danh mục thiết bị tối thiểu cho các mô học, modul bắt buộc

 2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hàn trình độ cao đẳng nghề (Phụ lục 2 kèm theo).

+ Phần thuyết minh: Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu

+ Danh mục thiết bị tối thiểu:  môn học vẽ kỹ thuật cơ khí, nội dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, vật liệu cơ khí, cơ kỹ thuật...

+Tổng hợp  danh mục thiết bị tối thiểu cho các mô học, modul bắt buộc: Hàn tiếp xúc, các phương pháp hàn khác, hàn tự động dưới nước, cắt kim loại tấm bằng oxy- khí cháy, hồ quang - plasma trên máy cắt cnc

Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu

1. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Hàn được xây dựng theo chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, cho nghề Hàn. Danh mục thiết bị bao gồm:

a) Số lượng, chủng loại thiết bị tối thiểu để thực hiện môn học, mô-đun;

b) Yêu cầu sư phạm của từng thiết bị trong mỗi môn học, mô-đun;

c) Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc;

d) Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô-đun tự chọn;

e) Yêu cầu kỹ thuật chung của từng thiết bị. 
 

Lượt truy cập: 3009

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)