Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11/12/2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Tin học văn phòng

04/09/2014 15:08 CH Xem cỡ chữ

(Căn cứ Thông tư số 20 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 4  tháng 10  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

a) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Tin học văn phòng trình độ Trung cấp nghề (Download)

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Tin học văn phòng trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Tin học văn phòng, đã được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)
Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bàn phím (MĐ 07)
Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Văn bản pháp quy (MH 08)
Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Soạn thảo văn bản điện tử (MĐ 09)
Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun bắt buộc): Hệ điều hành Windows (MĐ 10)
Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế trình diễn trên máy tính (MĐ 11)
Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảng tính điện tử (MĐ 12)
Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình căn bản (MĐ 13)
Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành (MĐ 14)
Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng (MĐ 15)
Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phần cứng máy tính (MĐ 16)
Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý ảnh bằng Photoshop (MĐ 17)
Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Mạng căn bản (MĐ 18)
Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình quản lý (MĐ 19)
Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw (MĐ 20)
Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng (MĐ 21)
Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN (MĐ 22)
Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Internet
               (MĐ 23)
Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình   Macro trên MS Office (MĐ 24)
Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống máy tính (MĐ 25)
Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ đa phương tiện (MĐ 26)
Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử (MĐ 27)
Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL (MĐ 29)
Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết kế Web  (MĐ 30)
Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Macromedia Flash (MĐ 31)
Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Autocad (MĐ 32)
Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lập trình trực quan (MĐ 33)
Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): PHP & My SQL (MĐ 34)
Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lập trình nâng cao (MĐ 35)
Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học,                mô đun bắt buộc
Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc
Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn
Bảng 30: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết kế Web   (MĐ 30)
Bảng 31: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Macromedia Flash (MĐ 31)
Bảng 32: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Autocad (MĐ 32)
Bảng 33: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lập trình trực quan (MĐ 33)
Bảng 34: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): PHP & My SQL (MĐ 34)
Bảng 35: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lập trình nâng cao (MĐ 35)

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Tin học văn phòng trình độ Cao đẳng nghề (Download)

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Tin học văn phòng trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Tin học văn phòng, đã được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)
Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật bàn phím (MĐ 07)
Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Văn bản pháp quy (MH 08)
Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Soạn thảo văn bản điện tử (MĐ 09)
Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun bắt buộc): Hệ điều hành Windows (MĐ 10)
Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế trình diễn trên máy tính (MĐ 11)
Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảng tính điện tử (MĐ 12)
Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình căn bản (MĐ 13)
Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tiếng Anh chuyên ngành (MĐ 14)
Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cài đặt và sử dụng các phần mềm văn phòng thông dụng (MĐ 15)
Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phần cứng máy tính (MĐ 16)
Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý ảnh bằng Photoshop (MĐ 17)
Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Mạng căn bản (MĐ 18)
Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình quản lý (MĐ 19)
Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Cơ sở dữ liệu (MĐ 20)
Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế đồ hoạ bằng Corel Draw (MĐ 21)
Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ đa phương tiện (MĐ 22)
Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành và sử dụng các thiết bị văn phòng thông dụng (MĐ 23)
Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ điều hành Linux (MĐ 24)
Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết lập, quản lý và vận hành mạng LAN (MĐ 25)
Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập chuyên ngành (MĐ 26)
Bảng 21: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): An ninh dữ liệu (MĐ 27)
Bảng 22: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Internet        (MĐ 28)
Bảng 23: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lập trình Macro trên MS Office (MĐ 29)
Bảng 24: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo trì hệ thống máy tính (MĐ 30)
Bảng 25: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật ứng xử (MĐ 31)
Bảng 26: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (MĐ 32)
Bảng 27: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết kế Web (MĐ 34)
Bảng 28: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thiết kế đồ họa 3D (MĐ 35)
Bảng 29: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Macromedia Flash (MĐ 36)
Bảng 30: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Autocad          (MĐ 37)
Bảng 31: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lập trình trực quan (MĐ 38)
Bảng 32: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): PHP & My SQL (MĐ 39)
Bảng 33: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lập trình nâng cao (MĐ 40)
Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học,
               mô đun bắt buộc
Bảng 34: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc
Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn
Bảng 35: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết kế Web (MĐ 34)
Bảng 36: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thiết kế đồ họa 3D (MĐ 35)
Bảng 37: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Macromedia Flash (MĐ 36)
Bảng 38: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Autocad       (MĐ 37)
Bảng 39: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lập trình trực quan (MĐ 38)
Bảng 40: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): PHP & My SQL (MĐ 39)
Bảng 41: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lập trình nâng cao (MĐ 40)

Lượt truy cập: 6864

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )