Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Người tốt – Việc tốt

Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

(14/11/2023)

Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ và tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán hủ tục lạc hậu, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương

Chương trình MTQG 1719 có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Chương trình MTQG 1719 có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi

(12/11/2023)

Tại Quảng Ngãi, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) được triển khai thực hiện từ giữa cuối năm 2022 đến nay, mặc dù trong thời gian ngắn nhưng đã có nhiều tác động tích cực đến kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, đánh giá của Sở TT&TT Quảng Ngãi cho biết.

Hải Dương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG

Hải Dương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG

(11/11/2023)

Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sở TT&TT Hải Dương đã triển khai nhiều giải pháp để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thông tin và truyền thông trong Chương trình MTQG đến người dân trên địa bàn tỉnh.

Quảng Trị: Đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS không ngừng nâng cao

Quảng Trị: Đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào DTTS không ngừng nâng cao

(11/11/2023)

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, bộ mặt nhiều xã vùng sâu, vùng xa được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người nghèo không ngừng được nâng cao.

Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 7,66%

Yên Bái: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân 7,66%

(09/11/2023)

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ.