Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/05/2021

Dự thảo Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần UHF (470-694 MHz)