Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/09/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   …. /2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày    tháng    năm 2020
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải
 
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải.
1. Sửa đổi các khoản 1, 2  Điều 13 như sau:
“1. Hồ sơ cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Văn bản đề nghị cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải cho học viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;
b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của các cơ sở y tế trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
c) Bản sao hợp pháp các tài liệu, văn bằng chuyên môn chứng minh đáp ứng các điều kiện chuyên môn quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 hoặc Điều 12 của Thông tư này;
d) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);
đ) Quyết định công nhận học viên tốt nghiệp khóa học.
2. Cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và tính hợp pháp của hồ sơ học viên, lưu trữ các giấy tờ quy định tại điểm b và c khoản này, nộp các giấy tờ quy định tại điểm a, d và đ khoản này trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) theo địa chỉ: 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.”
2. Sửa đổi khoản 3 Điều 14 như sau:
“3. Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;
b) Bản chính hoặc bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ sở y tế trong vòng 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ;
d) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh);
đ) Bản sao hợp pháp sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên hoặc văn bản tương đương; hoặc
Giấy tờ chứng minh đạt yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp khoá đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải hệ GMDSS hạng tương ứng (đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này).”
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 15 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được lập thành 01 bộ, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này;
b) 02 ảnh 3x4 chụp trong vòng 06 tháng trước ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).”
4. Bổ sung Điều 16a, Điều 16b vào sau Điều 16 như sau:
Điều 16a. Kê khai hồ sơ và cấp phép bằng phương tiện điện tử
1. Việc kê khai hồ sơ bằng phương tiện điện tử và việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải bằng phương tiện điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phải đáp ứng quy định về hồ sơ, thủ tục của Thông tư này.
2. Việc áp dụng hình thức cấp phép điện tử đối với việc cấp, gia hạn, cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện (www.cuctanso.vnwww.rfd.gov.vn).”
Điều 16b. Quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu số về sổ thuyền viên, chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.”
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban nhân dân, Sở TT&TT, Sở GTVT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
các cơ quan đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB, CTS.320.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng