Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18/05/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường"

Các ý kiến đóng góp

       THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    Số:          /QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020    
DỰ THẢO
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền  trong các tình huống đột xuất, bất thường
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.
 
     Chương I
          QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương).
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tình huống đột xuất, bất thường là trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng (trừ trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp).
2. Tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốclà tình huống xảy ra trên phạm vi toàn quốc hoặc có khả năng xảy ra trên phạm vi toàn quốc nếu không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.
3. Tình huống đột xuất, bất thường ở khu vựclà tình huống xảy ra trong phạm vi từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
4. Tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương là tình huống xảy ra trong phạm vi một (01) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường
1. Thống nhất đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền.
2. Thống nhất đầu mối yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.
3. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, nhanh chóng.
4. Nội dung thông tin phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng thực hiện để truyền tải thông điệp chính xác tới người dân và phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền.
5. Nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất,
bất thường.
 
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Thẩm quyền quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường
1. Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra trên toàn quốc.
2. Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở khu vực.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở địa phương.
Điều 6. Quy trình thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực
Khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương có trách nhiệm:
a) Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân.
b) Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 8 của Quyết định này.
c) Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này.
d) Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.
2. Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Quyết định sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền do Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương chuyển đến.
b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.
Điều 7. Quy trình thông tin, tuyên truyền trong tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương
 1. Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
b) Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
- Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn.
- Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 8 của Quyết định này.
- Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này.
- Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.
2. Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Quyết định sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đến.
b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.
Điều 8. Phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường
1. Mạng viễn thông: Tin nhắn (SMS).
2.Báo chí: Đăng tải nội dung thông tin trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.
3. Mạng xã hội: Thông điệp truyền thông trên mạng xã hội.
4.Hệ thống thông tin cơ sở: Phát thông tin trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các thiết bị truyền thanh di động; đăng thông tin trên bảng tin điện tử, màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 9. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.
2. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở
1. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong các tình huống
đột xuất, bất thường theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Báo cáo kịp thời đến Bộ Thông tin và Truyền thông những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.
3. Sau khi kết thúc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
                  
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các tổ chức CT-XH;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu;VT, KSTTHC.
 
THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc