Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 10/05/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nguyễn Văn Trung
Email:nvtrunghut@yahoo.com

 Kính gửi ban soạn thảo.

Tôi xin góp ý một số ý kiến sau. 
Tôi thấy ở phần II.Xác định chi phí hoạt động của hệ thống trong một năm thuộc phụ lục II còn thiếu sót một số chi phí gồm:
- Chi phí lãi vay đầu tư thiết bị (đầu tư thiết bị 120 tỉ)
- Chi phí bảo trì, sửa chữa thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hằng năm từ các hãng sản xuất sau khi hết bảo hành ( thông thường khoảng 7%-10% giá trị thiết bị)
Đề nghị ban soạn thảo hạch toán những chi phí này để tránh thiệt thòi cho doanh nghiệp.
Chân thành cám ơn
Nguyễn Văn Trung

tải file đính kèm - 5 tháng trước
Người gửi: Đỗ Hải Thanh
Email:dohaithanhvov@gmail.com

 Về dự thảo định mức truyền dẫn phát sóng trên hạ tầng truyền hình số mặt đất, về các quy định danh mục Kênh Truyền hình VOV cơ bản nhất trí  với dự thảo của thông tư.


- 6 tháng trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /2020/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020
DỰ THẢO
 
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CPngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chthường xuyên;
Thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Định mức này quy định mức hao phí về nhân công, sử dụng thiết bị, đường truyền dẫn viễn thông, vật tư, năng lượng, nhiên liệu, nhà trạm, cột ăng ten trong hoạt động truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đấtsử dụng công nghệ DVB-T2.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vịsử dụng ngân sách nhà nướccho hoạt động truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1.Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng      năm 2020.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
 
 
Nơi nhận:                  
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;           
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN DÂN, PHÁT SÓNG KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN HẠ TẦNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thong tư số        /2020/TT-BTTTT ngày    tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
PHẦN I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC
a) Truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất là phương thức truyền đưa tín hiệu truyền hình từ tổng khống chế của cơ quan báo hình đến khu vực được phủ sóng dưới dạng thông tin vô tuyến kĩ thuật số thông qua các trạm phát sóng đặt trên mặt đất, bảo đảm chất lượng tín hiệu phục vụ người xem truyền hình.
b) Kênh truyền hình là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có dấu hiệu nhận biết.
c)Kênh tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là kênh tần số) là một dải tần số vô tuyến điện được xác định bằng độ rộng và tần số trung tâm của kênh hoặc các thông số đặc trưng khác.
d) Đường truyền dẫn là tập hợp thiết bị viễn thông dùng để xác lập một phần hoặc toàn bộ đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định.
e) Tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng là nơi tập trung và xử lý tín hiệu các luồng kênh truyền hình được thu về từ tổng khống chế của các cơ quan báo hình. Các tín hiệu truyền hình sau khi được xử lý được truyền dẫn đến các trạm phát sóng mặt đất và phát sóng đến máy thu hình của người xem truyền hình số mặt đất.
g) Hoạt động ”Giám sát, vận hành, điều khiển” trong công tác truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất được hiểu là các hoạt động bao gồm 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp (diều khiển từ xa).
h) Đo kiểm tín hiệu truyền dẫn, phát sóng truyền hình là nghiệp vụ do các đơn vị cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất thực hiện định kì để đảm báo chất lượng tín hiệu truyền hình được phát sóng từ hệ thống. Nội dung công việc thực hiện là đo và kiểm tra chất lượng tín hiệu tại điểm thu cố định (chọn xác suất trong vùng phủ sóng) của truyền hình số mặt đất DVB-T2.
i) Mạng đơn tầnlà mạng các trạm phát sóng mà trong mạng đó, các trạm phát sóng đồng thời, cùng một tín hiệu trên cùng một tần số phát.
k) Mạng đa tần là mạng các trạm phát sóng mà trong mạng đó sử dụng nhiều tần số để phát sóng (mỗi trạm phát sóng trên một tần số khác nhau).
Định mức này được thực hiện trên cơ sở quy trình cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất bao gồm 4 hoạt động chính được đánh số từ 1 đến 4 (trong sơ đồ 1):
a) Hoạt động (1) “Truyền dẫn kênh truyền hình (thu)” và hoạt động (3) “Truyền dẫn kênh truyền hình (phát)” trong công tác truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất được thực hiện liên tục 24/24 giờ, bao gồm 4 nhóm công việc chính sau:
- Thu kênh truyền hình;
- Truyền dẫn kênh truyền hình đến trạm phát;
- Truyền dẫn luồng tín hiệu vận hành, điều khiển;
- Truyền dẫn luồng tín hiệu giám sát, trích đo tín hiệu truyền hình.
Bốn nhóm công việc này không tách rời nhau. Đối với mạng đơn tần sử dụng truyền dẫn hữu tuyến cáp quang là phương thức truyền dẫn chính, các luồng tín hiệu này được truyền chung trên một đường truyền dẫn cáp quang nối giữa hai điểm là đài truyền hình địa phương và đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình. Đối với mạng đa tần sử dụng truyền dẫn vô tuyến qua kênh vệ tinh, nhóm công việc ”Truyền dẫn kênh truyền hình đến trạm phát” được thực hiện trên kênh truyền vệ tinh, ba nhóm công việc còn lại được truyền dẫn hữu tuyến cáp quang (nếu có thực hiện).
Phạm vi truyền dẫn các kênh truyền hình có thể chia làm 2 phân khúc như sau:
- Truyền dẫn (hữu tuyến) điểm - điểm: trong định mức được thể hiện là đường truyền dẫn cáp quang nội hạt hoặc liên tỉnh;
- Truyền dẫn, phát sóng vô tuyến điểm - đa điểm trong phạm vi mạng: trong định mức được thể hiện là đường truyền dẫn vệ tinh (phát) và đường truyền dẫn vệ tinh (thu).
Sơ đồ1: Quy trình cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
b) Hoạt động (2) “Xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” trong công tác truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất được thực hiện liên tục 24/24 giờ, bao gồm 3 nhóm công việc chính:
- Xử lý và chuẩn hóa tín hiệu truyền hình tại tổng khống chế;
- Giám sát tín hiệu hệ thống từ mạng trích đo;
- Vận hành và điều khiển hệ thống trang thiết bị của trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển. Vận hành và điều khiển tử xa hệ thống trang thiết bị của trạm phát;
Ba nhóm công việc này có sự tách biệt tương đối rõ giữa chức năng tổng khống chế và chức năng giám sát, vận hành, điều khiển. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí, các nhóm công việc này có thể được thực hiện tập trung tại một địa điểm.
Phạm vi của hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” là luống tín hiệu đến và đi khỏi tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng, bao gồm:
- Các kênh truyền hình (trước xử lý) và luồng tín hiệu giám sát hệ thống được truyền dẫn đến tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất thông qua hoạt động “Truyền dẫn kênh truyền hình (thu)”;
- Các kênh truyền hình (sau xử lý) và luồng tín hiệu vận hành, điều khiển hệ thống được truyền dẫn đi khỏi tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất thông qua hoạt động “Truyền dẫn kênh truyền hình (phát)”.
c) Hoạt động (3) “Phát sóng kênh truyền hình” trong công tác truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất được thực hiện liên tục 24/24 giờ. Nhóm công việc chính là vận hành và điều khiển hệ thống trang thiết bị của trạm phát sóng.
Các trạm phát sóng truyền hình mặt đất được đặt ở các địa điểm khác nhau, có thiết kế kĩ thuật khác nhau để phù hợp và đạt được hiệu quả vùng phủ sóng cũng như tận dụng được các hạ tầng trạm phát sóng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng.
Trạm phát sóng có thể được chia làm 2 loại là:
- Trạm tự động: Không cần người trực tiếp vận hành, điều khiển ở tại địa điểm đặt trạm. Mọi công tác giám sát, vận hành, điều khiển đều được thực hiện từ xa qua mạng viễn thông (ở đây chính là đường truyền dẫn truyền hình từ trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển đến trạm phát sóng);
- Trạm có người vận hành: Một phần hoặc toàn bộ công tác giám sát, vận hành, điều khiển trạm phát sóng được thực hiện bởi cán bộ có chuyên môn tại địa điểm đặt trạm.
4.1. Định mức truyền dẫn, phát sóng này được xây dựng trên cơ sở nội dung và định mức hao phí truyền dẫn, phát sóng của mạng truyền dẫn, phát sóng có cấu hình như đã được trình bày trong phụ lục I. Trường hợp mạng thực tế thuê để truyền dẫn, phát sóng khác với mạng đã nêu tại phụ lục I thì trong định mức đã xác lập các hệ số điều chỉnh để áp dụng cho phù hợp.
4.2. Định mức truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất bao gồm các hao phí sau đây:
a) Hao phí nhân công: là số công cần thiết, trực tiếp để hoàn thành một khối lượng công việc trong quy trình vận hành, khai thác hệ thống thiết bị truyền dẫn, phát sóng. Cấp bậc của lao động quy định trong định mức là bình quân cấp bậc mà công việc yêu cầu.
Cấp bậc công việc được xây dựng trên cơ sở số năm kinh nghiệm công tác như sau:
STT
Cấp bậc công việc trong định mức
Số năm kinh nghiệm công tác
1
Kĩ sư bậc 3
Trên 6 năm kinh nghiệm
2
Kĩ sư bậc 4
Trên 9 năm kinh nghiệm
 
b) Hao phí điệnnăng: là số kilôwatt giờ (kWh) điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống máy móc, thiết bị của hệ thống truyền dẫn phát sóng theo thiết kế của mạng lưới.
Trong định mức này, đang xác định số giờ tiêu thụ điện năng của hệ thống máy móc, thiết bị là 8707 giờ/năm (365 x 24 – 53 = 8707 giờ);trong đó 53 giờ là thời gian gián đoạn cấp điện trung bình trong năm.
c) Hao phí nhiên liệu: là số lượng xăng, dầu, dầu nhớt tiêu hao cho việc vận hành máy phát điện trong trường hợp gián đoạn điện lưới quốc gia, phục vụ cho hoạt động truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
Trong định mức này, thời gian vận hành máy phát điện được xác định là 66 giờ/năm. Trong đó, 53 giờ là vận hành có tải và 13 giờ là vận hành bảo trì không tải.
d) Hao phí máy móc, thiết bị, nhà trạm, cột anten và vật kiến trúc bao gồm hao phí thiết bị của hệ thống truyền dẫn kênh truyền hình, hệ thống xử lý tín hiệu tại tổng khống chế và hệ thống phát sóng kênh truyền hình. Là hao phí của các loại tài sản cố định đã tham gia vào hệ thống truyền dẫn, phát sóng theo thiết kế của mạng lưới và được xác định hàng năm phù hợp với chế độ quản lý, tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
e) Các hao phí khác: trong hoạt động truyền dẫn, phát sóng ngoài các chi phí nêu trên, còn các hao phí khác nhưng mức độ nhỏ lẻ, phát sinh không lớn, có thể dùng chung... do đó trong định mức không xác định hao phí cụ thể. Tuy nhiên trong phần hướng dẫn áp dụng định mức để lập dự toán có hướng dẫn xác định các chi phí này trong việc xác định giá dịch vụ.
5. Áp dụng định mức trong quản lý chi phí về dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
5.1. Định mức này để các cơ quan, đơn vị liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác xây dựng giá dịch vụ, lập dự toán kinh phí thuê dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
5.2. Giá dịch vụ, dự toán kinh phí thuê dịch vụ xác định trên cơ sở chi phí hoạt động của hệ thống truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất, phân bổ cho một kênh truyền hình.
Chi phí hoạt động của hệ thống truyền dẫn, phát sóng phụ thuộc vào:
a) Năng lực của hệ thống (công nghệ phát sóng là đơn tần hay đa tần; Số kênh tần số phát sóng; phạm vi phủ sóng của hệ thống thể hiện ở số điểm thu và số điểm phát sóng kênh truyền hình);
b) Mức độ hao phí nhân công, thiết bị, điện năng, nhiên liệu và các hao phí khác trực tiếp tham gia vào quá trình cung ứng dịch vụ;
c) Giả cả thị trường về thiết bị, điện năng, nhiên liệu và các chi phí trực tiếp khác; Chế độ tiền lương và các đóng góp theo lương, chế độ tính khấu hao tài sản cố định để áp dụng tính ra chi phí;
d) Giá cả thị trường đối với dịch vụ đường truyền dẫn, thuê nhà trạm, cột cao, nhân công (trong trường hợp doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng không trực tiếp đầu tư); quy định của Nhà nước liên quan đến phí, lệ phí sử dụng tần số vô tuyến điện...
đ) Mức độ phân bổ chi phí quản lý chung của đơn vị cung ứng dịch vụ cho hoạt động truyền dẫn, phát sóng.
5.3. Nguyên tắc, phương pháp xác định giá dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất sử dụng ngân sách nhà nước tuân thủ theo quy định của pháp luật về giá. Khi áp dụng định mức để xây dựng giá phải tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp xây dựng giá theo quy định của pháp luật về giá.
Để phù hợp với đặc thù truyền dẫn, phát sóng truyền hình, giá dịch vụ truyền dẫn, phát sóng được xác định cho một kênh truyền hình theo các bước sau:
a) Giá thành dịch vụ truyền dẫn, phát sóng được tính cho thời gian một năm. Trường hợp thời gian sử dụng thấp hơn thì chi phí trong năm phân bổ theo số tháng thực tế sử dụng.
b) Xác định giá thành của dịch vụ truyền dẫn, phát sóng một kênh truyền hình được xác định trên tổng chi phí duy trì hoạt động của hệ thống truyền dẫn, phát sóng của đơn vị cung ứng dịch vụ (bao gôm chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chung phân bổ cho hoạt động truyền dẫn, phát sóng) phân bổ cho một kênh truyền hình theo năng lực của hệ thống. Đối với chi phí trạm lặp, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng để phân bổ cho các kênh truyền hình phù hợp với phạm vị phủ sóng.
c) Trường hợp đơn vị thuê dịch vụ không thuê hết số điểm phát sóng theo năng lực hệ thống thì giá thuê phải được điều chỉnh cho phù hợp.
5.4. Chi phí về tài sản cố định được xác lập trên cơ sở tài sản của hệ thống do đơn vị cung ứng dịch vụ đầu tư, sở hữu và định mức kinh tế - kỹ thuật. Khi xác định chi phí căn cứ vào định mức hao phí và quy định về khấu hao tài sản cố định hiện hành của Nhà nước.Trường hợp đơn vị truyền dẫn, phát sóng thuê một phần hạ tầng để hoàn thành quy trình cung ứng dịch vụ (ví dụ: thuê truyền dẫn, thuê cột cao, nhà trạm và thiết bị phụ trợ...). thì việc xác định chi phí căn cứ vào giá thuê dịch vụ.
5.5. Trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ, trường hợp có yêu cầu đặc thù không áp dụng được định mức này thì thủ trưởng đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lập dự toán và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
6. Ví dụ tham khảo:
Kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật, có hai Phụ lục phục vụ cho việc tham khảo trong quá trình xây dựng giá dịch vụ, dự toán kinh phí về dịch vụ dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
- Phụ lục I: Cấu hình mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất sử dụng để tính toán;
- Phụ lục II: Ví dụ áp dụng định mức trong công tác xây dựng giá dịch vụ truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.

 

ĐỊNH MỨC TRUYỀN DẪN, PHÁT SỐNG KÊNH TRUYỀN HÌNH TRÊN HẬ TẦNG TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT
Truyền dẫn kênh truyền hình bao gồm các công tác vận hành hệ thống trang thiết bị truyền dẫn tại trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển và các đài truyền hình địa phương, các trạm phát sóng để khai thác theo quy định, Cụ thể là:
a) Thu kênh truyền hình
Truyền dẫn luồng tín hiệu kênh truyền hình từ nguồn kênh truyền hình (tổng khống chế của đài truyền hình địa phương, cơ quan báo hình) đến đích (tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất).
b) Truyền dẫn kênh truyền hình đến trạm phát
Truyền dẫn luồng tín hiệu kênh truyền hình (đã được xử lý) từ nguồn tín hiệu (tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất) đến đích (máy phát đặt tại trạm phát sóng truyền hình mặt đất).
c) Truyền dẫn luồng tín hiệu vận hành, điều khiển
Truyền dẫn luồng tín hiệu vận hành, điều khiển giữa trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất với các trang thiết bị của hệ thống. Các trang thiết bị này được đặt phân tán tại nhiều địa điểm (tổng khống chế của đài truyền hình địa phương, trạm phát sóng...) để phục vụ các yêu cầu của công tác truyền dẫn, phát sóng truyền hình trên hạ tầng mặt đất.
d) Truyền dẫn luồng tín hiệu giám sát, trích đo tín hiệu truyền hình
Truyền dẫn luồng tín hiệu giám sát, trích đo tín hiệu từ nhiều địa điểm (trạm phát sóng, các địa điểm được phủ sóng truyền hình mặt đất của đơn vị...) về trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng mặt đất, để thực hiện công tác đo kiểm, kiểm tra tín hiệu phát sóng và thực hiện các nghiệp vụ kĩ thuật phù hợp.
a) Vận hành đường truyền dẫn cáp quang
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin, tủ đấu nối cáp thông tin;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện, chiếu sáng...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị truyền dẫn, nguồn điện, chiếu sáng...
b) Vận hành đường truyền dẫn vệ tinh (thu)
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng vật lý của các thiết bị thu thông tin vô tuyến, chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện, chiếu sáng...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị truyền dẫn, nguồn điện, điều chiếu sáng...
c) Vận hành đường truyền dẫn vệ tinh (phát)
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị từ ca trước;
- Kiểm tra tình trạng các đường truyền kết nối thông tin;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy nổ, ắc quy;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, chiếu sáng...
- Kiểm tra tình trạng vật lý của các thiết bị thu, phát thông tin vô tuyến, chạy chương trình thử để xác định tình trạng thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị đường truyền, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng...
- Xử lý các sự cố kỹ thuật đơn giản;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị truyền dẫn, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng...
- Khắc phục các sự cố nhỏ của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị truyền dẫn, nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng...
Đơn vị tính: công/kênh/năm
Mã hiệu
Nhân công
Cấp bậc nhân công
Số lượng
TDPS.01.01.01
Vận hành truyền dẫn cáp quang
Kĩ sư bậc 3
54,75
TDPS.01.01.02
Vận hành đường truyền dẫn vệ tinh (thu)
Kĩ sư bậc 3
276,5
TDPS.01.01.03
Vận hành đường truyền dẫn vệ tinh (phát)
Kĩ sư bậc 3
1.095
 
Mã hiệu
Hạng mục thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
TDPS.01.02.01
Đường truyền dẫn cáp quang
TDPS.01.02.01.01
Thiết bị sử dụng
a
Bộ chuyển đổi điện quang (đặt tại nguồn)
Bộ/1 năm sử dụng
2
b
Bộ chuyển đổi quang điện (đặt tại đích)
Bộ/1 năm sử dụng
2
c
Thiết bị chuyển mạch truyền dẫn
Bộ/1 năm sử dụng
1
d
Thiết bị nén/giải nén
Bộ/1 năm sử dụng
2
TDPS.01.02.01.02
Điện năng tiêu hao
kWh/đường truyền/năm
2.760,1
TDPS.01.02.02
Đường truyền dẫn vệ tinh (thu)
TDPS.01.02.02.01
Thiết bị sử dụng
a
Bộ anten thu và khuếch đại tạp âm thấp LNB
Bộ/1 năm sử dụng
2
b
Bộ giải mã tín hiệu vệ tinh tích hợp IRD băng C/Ku
Bộ/1 năm sử dụng
1
c
Thiết bị chống sét
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.01.02.02.02
Điện năng tiêu hao
kWh/đường truyền/năm
693,1
TDPS.01.02.03
Đường truyền dẫn vệ tinh (phát)
TDPS.01.02.03.01
Thiết bị sử dụng
a
Thiết bị đổi tần upconverter
Bộ/1 năm sử dụng
2
b
Thiết bị điều chế tín hiệu
Bộ/1 năm sử dụng
2
c
Bộ khuếch đại công suất HPA
Bộ/1 năm sử dụng
2
d
Chuyển mạch vô tuyến
Bộ/1 năm sử dụng
2
đ
Thiết bị điều khiển anten
Bộ/1 năm sử dụng
1
e
Thiết bị thu tín hiệu beacon (tracking receiver)
Bộ/1 năm sử dụng
1
G
Hệ thống chiếu sáng
Bộ/1 năm sử dụng
1
H
Máy điều hòa
Bộ/1 năm sử dụng
2
i
Thiết bị điều khiển và cấp nguồn LNB
Bộ/1 năm sử dụng
1
k
Bộ máy tính để bàn đồng bộ
Bộ/1 năm sử dụng
2
l
Máy điều hòa
Bộ/1 năm sử dụng
1
m
Hệ thống chiếu sáng
Bộ/1 năm sử dụng
1
n
Máy nén khí
Bộ/1 năm sử dụng
1
o
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Bộ/1 năm sử dụng
1
p
Anten phát
Bộ/1 năm sử dụng
1
q
Hệ thống chống sét cho trạm phát vệ tinh
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.01.02.03.02
Điện năng tiêu hao
kWh/đường truyền/năm
82.890,6
Mã hiệu
Loại đường truyền dẫn
Đơn vị tính
Số lượng
TDPS.01.03.01
Điểm thu kênh truyền hình
TDPS.01.03.01.01
Cáp quang
Kênh truyền hình độ phân giải tiêu chuẩn SD
Mbps/Đường truyền dẫn/năm
5
TDPS.01.03.01.02
Cáp quang
Kênh truyền hình độ phân giải cao HD
Mbps/Đường truyền dẫn/năm
10
TDPS.01.03.02
Điểm phát sóng kênh truyền hình
TDPS.01.03.02.01
Cáp quang
Mbps/Kênh tần số/Đường truyền dẫn/năm
40
TDPS.01.03.02
Điểm phát sóng kênh truyền hình
TDPS.01.03.03.01
Vô tuyến vệ tinh (thu)
Mbps/Đường truyền dẫn/năm
4
TDPS.01.03.03.02
Vô tuyến vệ tinh (phát)
Mbps/Đường truyền dẫn/năm
30
Chú ý: TDPS.01.03.03.02 chỉ áp dụng cho mạng đa tần, không áp dụng cho mạng đơn tần.
CHƯƠNG 2: XỬ LÝ TÍN HIỆU TẠI TỔNG KHỐNG CHẾ
- Xử lý và chuẩn hóa tín hiệu tại tổng khống chế
          + Các tín hiệu sau khi được thu qua mạng thu kênh sẽ được giải mã về tín hiệu gốc.
+ Các tín hiệu gốc sẽ được xử lý và chuẩn hóa theo đúng các yêu cầu của QCVN 64:2012/BTTTT quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về tín hiệu phát truyền hình kĩ thuật số DVB-T2.
          + Tín hiệu sau khi được xử lý và chuẩn hóa tiếp tục được mã hóa, mã mật cho phù hợp với việc truyền dẫn đến trạm phát sóng và được phát sóng từ các trạm phát sóng.
- Giám sát tín hiệu hệ thống từ mạng trích đo
          + Giám sát tín hiệu truyền hình trước và sau khi được xử lý và chuẩn hóa
          + Giám sát tín hiệu truyền hình trước và sau khi được phát sóng từ các trạm phát sóng
          + Cảnh báo, thông báo các gián đoạn, lỗi kĩ thuật trong quá trình vận hành để có biện pháp xử lý kĩ thuật bằng điều khiển, dự phòng hoặc thay thế, sửa chữa.
- Vận hành và điều khiển hệ thống trang thiết bị của trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển. Vận hành và điều khiển tử xa các thành phần của hệ thống
          + Vận hành các trạm phát sóng, máy phát sóng và các trang thiết bị cơ điện, phụ trợ từ xa.
          + Vận hành các trang thiết bị công nghệ của trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển và các trang thiết bị cơ điện, phụ trợ.
          + Điều khiển các trang thiết bị của hệ thống theo các kịch bản đã được xây dựng để cho phù hợp với điều kiện làm việc của hệ thống, để khắc phục các sự cố, lỗi kĩ thuật và đảm bảo hệ thống làm việc bình thường trong quá trình bảo dưỡng.
a) Giám sát kĩ thuật
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành của hệ thống thiết bị tập trung và hệ thống thiết bị từ xa từ ca trước;
- Giám sát toàn bộ công tác vận hành tại Trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển;
- Giám sát toàn bộ việc điều khiển hệ thống trang thiết bị theo các quy trình và quy định nội bộ của công ty, đơn vị;
- Tổ chức và chỉ đạo công tác khắc phục, sửa chữa các sự cố nhỏ, lỗi kĩ thuật xảy ra trong ca trực;
- Đầu mối thông tin và phối hợp với các đơn vị bên ngoài mà công ty, đơn vị có sử dụng dịch vụ như công ty viễn thông, đài phát thanh truyền hình địa phương,... để khắc phục, sửa chữa các sự cố, lỗi kĩ thuật xảy ra trong ca trực;
- Ghi chép và lập các báo cáo ca trực, thống kê, tổng kết, báo cáo định kì...
b) Vận hành thiết bị điện tử, viễn thông
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị công nghệ, thiết bị điện tử viễn thông, phát thanh – truyền hình từ ca trước;
- Kiểm tra định kì môi trường và điều kiện làm việc của phòng máy;
- Kiểm tra định kì tình trạng làm việc các khối trang thiết bị trong hệ thống phòng máy thông qua máy tính và hệ thống giám sát, màn hình hiển thị;
- Kiểm tra định kì tình trạng làm việc của các trang thiết bị tại các trạm phát thông qua hệ thống giám sát và màn hình hiển thị;
- Kiểm tra định kì tình trạng các dây cáp kết nối thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Xử lý các sự cố, lỗi kỹ thuật đơn giản;
- Ghi chép, lập báo cáo ca trực;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị.
c) Vận hành thiết bị cơ điện
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị cơ điện từ ca trước;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy phát điện, bộ lưu điện UPS;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Khắc phục các sự cố nhỏ toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Ghi chép, lập báo cáo ca trực.
Đơn vị tính: công/năm
Mã hiệu
Lao động
Cấp bậc lao động
Số lượng
TDPS.02.01.01
Tổng khống chế 01 kênh tần số phát sóng
TDPS.02.01.01.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
1.095
TDPS.02.01.01.02
Vận hành thiết bị điện tử viễn thông
Kĩ sư bậc 3
1.095
TDPS.02.01.01.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
1.095
TDPS.02.01.02
Tổng khống chế 02 kênh tần số phát sóng
TDPS.02.01.02.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
1.095
TDPS.02.01.02.02
Vận hành thiết bị điện tử viễn thông
Kĩ sư bậc 3
2.190
TDPS.02.01.02.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
1.095
TDPS.02.01.03
Tổng khống chế 03 kênh tần số phát sóng
TDPS.02.01.03.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
1.095
TDPS.02.01.03.02
Vận hành thiết bị điện tử viễn thông
Kĩ sư bậc 3
2.190
TDPS.02.01.03.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
1.825
TDPS.02.01.04
Tổng khống chế 04 kênh tần số phát sóng
TDPS.02.01.04.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
1.095
TDPS.02.01.04.02
Vận hành thiết bị điện tử viễn thông
Kĩ sư bậc 3
2.190
TDPS.02.01.04.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
2.190
 
Công thức áp dụng với mạng đơn tần:
Trong đó:
+ M3: Tổng hao phí nhân công (công/năm) để vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của đơn vị.
+ Mi: Xác định dựa trên bảng mức mã hiệu TDPS.02.01, chọn mức tính dựa trên số lượng kênh tần số của đơn vị truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất.
+ K: Hệ số điều chỉnh theo cấu hình trung tâm tổng khống chế của đơn vị.
Trường hợp đơn vị đầu tư đầy đủ hệ thống thiết bị như Phụ lục I thì K = 1.
          Trường hợp đơn vị chưa đầu tư đầy đủ hệ thống thiết bị như Phụ lục I và phải thuê tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình khác thì tính K = 0,33 (Phần chi về nhân công vận hành thiết bị thuê tính chung vào phí thuê hạ tầng khi xác định tổng chi phi phí của hệ thống).
- Với mạng đa tần: Hao phí nhân công cho vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” được xác định theo mã hiệu TDPS.02.01.04.
Mã hiệu
Hạng mục thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
TDPS.02.02.01
Thiết bị sử dụng
a
Giải mã tín hiệu
Bộ/ 1 năm sử dụng
40
b
Chuyển mạch đầu vào 48 cổng
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
c
Chuyển mạch đầu vào 24 cổng
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
d
Chuyển mạch xử lý tín hiệu
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
đ
Mã hóa tín hiệu SD/HD
Bộ/ 1 năm sử dụng
20
e
Chuyển mạch quản lý thiết bị 48 cổng
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
g
Chuyển mạch quản lý thiết bị 24 cổng
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
h
Chuyển mạch đầu ra
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
i
Ghép kênh MPEG TS
Bộ/ 1 năm sử dụng
11
k
Ghép kênh ASI
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
l
Mã hóa luồng T2-gateway kèm GPS
Bộ/ 1 năm sử dụng
4
m
Chuyển mạch luồng
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
n
Chuyển mã tín hiệu transcode
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
o
Hệ thống giám sát tín hiệu (multiviewer)
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
p
Hệ thống màn hình giám sát
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
q
Bộ giám sát & điều khiển (NMS) cho khối thiết bị thu, nén, ghép kênh
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
r
Hệ thống giám sát tín hiệu IP, T2MI on-air
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
s
Bộ giám sát điều khiển (NMS) cho thiết bị truyền dẫn
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
t
Hệ thống giám sát an ninh, môi trường, hoạt động của máy phát tại tất cả các trạm
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
u
Hệ thống chiếu sáng
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
v
Bộ máy tính để bàn đồng bộ
Bộ/ 1 năm sử dụng
5
x
Máy điều hòa
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
y
Hệ thống chiếu sáng
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
aa
Máy biến áp cách ly
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
ab
Máy điều hòa công nghiệp
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
ac
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
ad
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động UPS + ATS
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
ae
Máy phát điện
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.02.02.02
Điện năng tiêu hao
kWh/tổng khống chế/năm
334.488,1
TDPS.02.02.03
Nhiên liệu tiêu hao
a
Xăng
Lít/năm
1320
b
Dầu nhớt
Lít/năm
13,2
 
Công thức áp dụng:
- Với hao phí điện năng cho hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của mạng đơn tần
Trong đó:
+ M5: Tổng hao phí điện năng (kWh/năm) để vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của đơn vị.
+ M05: xác định theo mã hiệu TDPS.02.02.02.
+ K: hệ số điều chỉnh theo cấu hình trung tâm tổng khống chế của đơn vị.
Trường hợp đơn vị đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị như Phụ lục I thì K = 1.
          Trường hợp đơn vị chưa đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị như Phụ lục I và thuê thiết bị tổng khống chế của đơn vị truyền dẫn, phát sóng truyền hình khác thì K = 0,25 (Phần chi phí điện năng vận hành thiết bị thuê tính vào chi phí thuê hạ tầng khi xác định tổng chi phí của hệ thống).
+ T: hệ số điều chỉnh theo số lượng kênh tần số phát sóng của đơn vị.
T = 1 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 2 kênh tần số.
T = 0,75 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 1 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 1 kênh tần số so với mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số chỉ bằng 75%.
T = 1,25 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 3 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 3 kênh tần số so với mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số là 125%.
T = 1,5 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 4 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 4 kênh tần số cao hơn mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số là 150%.
- Với hao phí điện năng cho hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” mạng đa tần: Điện năng tiêu hao cho vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” được xác định theo mã hiệu TDPS.02.02.02.
- Với hao phí nhiên liệu cho hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của mạng đơn tần
Trong đó:
+ M5: Tổng hao phí nhiên liệu (lít/năm) để vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của đơn vị.
+ M05: xác định theo mã hiệu TDPS.02.02.03.
+ K: hệ số điều chỉnh theo cấu hình trung tâm tổng khống chế của đơn vị.
Trường hợp đơn vị đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị như Phụ lục I thì K = 1..
Trường hợp đơn vị chưa đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị như Phụ lục I, thuê và sử dụng thiết bị tổng khống chế của đơn vị truyền hình khác thì K = 0,25. Phần chi phí thiết bị đi thuê sẽ được tính bổ sung khi xác định giá dịch vụ..
+ T: hệ số điều chỉnh theo số lượng kênh tần số phát sóng của đơn vị.
T = 1 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 2 kênh tần số.
T = 0,75 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 1 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 1 kênh tần số so với mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số chỉ bằng 75%.
T = 1,25 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 3 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 3 kênh tần số so với mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số là 125%.
T = 1,5 khi trung tâm tổng khống chế được cấu hình cho 4 kênh tần số. Mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 4 kênh tần số cao hơn mức tiêu thụ điện năng của một trung tâm tổng khống chế với 2 kênh tần số là 150%.
- Với hao phí nhiên liệu cho hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” của mạng đa tần: Điện năng tiêu hao cho vận hành hoạt động “xử lý tín hiệu tại tổng khống chế” được xác định theo mã hiệu TDPS.02.02.03.


- Tiếp nhận luồng các kênh truyền hình từ trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển; Khuếch đại và phát sóng qua hệ thống máy phát sóng DVB-T2.
- Tiếp nhận luồng tín hiệu trích đo từ các điểm trích đo trước và sau máy phát sóng; Truyền dẫn luồng tín hiệu trích đo này về trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển.
Có 4 loại trạm phát sóng được phân loại theo tổng công suất phát sóng như sau:
a) Trạm phát có tổng công suất phát sóng nhỏ hơn 500W
Bao gồm các trường hợp:
- Trạm phát 1, 2, 3 hoặc 4 máy phát, công suất phát mỗi máy từ 100W đến 125W;
- Trạm phát lặp có 1, 2, 3 hoặc 4 máy phát, công suất phát mỗi máy từ 100W đến 125W;
b) Trạm phát có tổng công suất phát sóng từ 500W đến 2500W
Bao gồm các trường hợp:
- Trạm phát có 1 máy phát, công suất phát của máy từ 500W đến 2500W;
- Trạm phát có 2 máy phát, công suất phát mỗi máy từ 250W đến 1250W;
- Trạm phát có 3 máy phát, công suất phát mỗi mày từ 167 đến 833 W;
- Trạm phát có 4 máy phát, phát công suất phát mỗi máy từ 125W đến 625W;
c) Trạm phát có tổng công suất phát sóng từ 2500W đến 6000W
Bao gồm các trường hợp:
- Trạm phát có 1 máy phát, công suất phát của máy từ 2500W đến 6000W;
- Trạm phát có 2 máy phát, công suất phát mỗi máy từ 1250W đến 3000W;
- Trạm phát có 3 mày phát, công suất phát mỗi máy từ 833W đến 2000W;
- Trạm phát có 4 máy phát, công suất phát mỗi máy từ 625W đến 1500W;
d) Trạm phát có tổng công suất phát sóng trên 6000W
Bao gồm các trường hợp:
- Trạm phát có 1 máy phát, công suất phát của máy trên 6000W;
- Trạm phát có 2 máy phát, công suất phát mỗi máy trên 3000W;
- Trạm phát có 3 máy phát, công suất phát mỗi máy trên 2000W;
- Trạm phát có 4 máy phát, công suất phát mỗi máy trên 1500W;
a) Giám sát kĩ thuật
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành của hệ thống từ ca trước;
- Giám sát toàn bộ công tác vận hành tại trạm phát sóng;
- Giám sát toàn bộ việc điều khiển hệ thống trang thiết bị theo các quy trình và quy định nội bộ của công ty, đơn vị;
- Tổ chức và chỉ đạo công tác khắc phục, sửa chữa các sự cố nhỏ, lỗi kĩ thuật xảy ra trong ca trực;
- Đầu mối thông tin và phối hợp với các cán bộ tại trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển, văn phòng công ty, đơn vị để khắc phục, sửa chữa các sự cố, lỗi kĩ thuật xảy ra trong ca trực;
- Ghi chép và lập các báo cáo ca trực, thống kê, tổng kết, báo cáo định kì...
b) Vận hành thiết bị điện tử viễn thông
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị công nghệ, thiết bị điện tử viễn thông, phát thanh – truyền hình từ ca trước;
- Kiểm tra định kì môi trường và điều kiện làm việc của nhà trạm;
- Kiểm tra định kì tình trạng làm việc các khối trang thiết bị trong nhà trạm thông qua máy tính và màn hình hiển thị;
- Kiểm tra định kì tình trạng các dây cáp kết nối thiết bị;
- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của thiết bị cho phù hợp với môi trường, điều kiện khai thác tại mỗi thời điểm;
- Xử lý các sự cố, lỗi kỹ thuật đơn giản;
- Ghi chép, lập báo cáo ca trực;
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị.
c) Vận hành thiết bị cơ điện
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị cơ điện từ ca trước;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy phát điện, bộ lưu điện UPS;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Khắc phục các sự cố nhỏ toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Ghi chép, lập báo cáo ca trực.
d) Trực xử lý sự cố
- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành thiết bị cơ điện, thiết bị công nghệ, thiết bị điện tử viễn thông, phát thanh – truyền hình từ ca trước;
- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;
- Kiểm tra tình trạng thiết bị nguồn dự phòng như máy phát điện, bộ lưu điện UPS;
- Kiểm tra hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Khắc phục các sự cố nhỏ toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, cảnh báo an ninh...
- Ghi chép, lập báo cáo ca trực.
Đơn vị tính: công/năm
Mã hiệu
Nhân công
Cấp bậc
Số lượng
 
 
TDPS.03.01.01
Trạm phát có tổng công suất phát sóng nhỏ hơn 500W
 
TDPS.03.01.01.01
Trực xử lý sự cố
Kĩ sư bậc 3
1.095
 
TDPS.03.01.02
Trạm phát có tổng công suất phát sóng từ 500W đến 2500W
 
TDPS.03.01.02.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
365
 
TDPS.03.01.02.02
Vận hành thiết bị điện tử, viễn thông
Kĩ sư bậc 3
365
 
TDPS.03.01.02.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
365
 
TDPS.03.01.03
Trạm phát có tổng công suất phát sóng từ 2500W đến 6000W
 
TDPS.03.01.03.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
365
 
TDPS.03.01.03.02
Vận hành thiết bị điện tử, viễn thông
Kĩ sư bậc 3
730
 
TDPS.03.01.03.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
730
 
TDPS.03.01.04
Trạm phát có tổng công suất phát sóng trên 6000W
 
TDPS.03.01.04.01
Giám sát kĩ thuật
Kĩ sư bậc 4
1.095
 
TDPS.03.01.04.02
Vận hành thiết bị điện tử, viễn thong
Kĩ sư bậc 3
1.095
 
TDPS.03.01.04.03
Vận hành thiết bị cơ điện
Kĩ sư bậc 3
1.095
 
 
Mã hiệu
Hạng mục thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
TDPS.03.02.01
Trạm phát có tổng công suất máy phát <500W
TDPS.03.02.01.01
Thiết bị sử dụng
a
Hệ thống máy phát sóng DVB-T2 làm mát bằng gió và bộ cộng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
b
Chuyển mạch lớp 2
Bộ/ 1 năm sửdụng
1
c
Chuyển mạch lớp 3
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
d
Bộ thiết bị trích đo tín hiệu tại trạm
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
đ
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
e
Máy biến áp cách ly
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
g
Máy điều hòa
Bộ/ 1 năm sử dụng
2
h
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
i
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động UPS + ATS
Bộ/ 1 năm sử dụng
1
k
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
l
Máy phát điện
Bộ/1 năm sử dụng
1
m
Hệ thống chống sét
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
n
Hệ thống mã hoá ghép kênh (với MFN)
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
o
Ổn áp
Bộ/1 năm sử dụng
1
p
Bộ định tuyến (nguồn tín hiệu chính và dự phòng)
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.03.02.01.02
Điện năng tiêu hao
kWh/Trạm phát sóng/năm
65.250,3
TDPS.03.02.01.03
Nhiên liệu tiêu hao
a
Xăng
Lít/năm
330
B
Dầu nhớt
Lít/năm
3,3
TDPS.03.02.02
Trạm phát có tổng công suất máy phát từ 500W đến 2500W
TDPS.03.02.02.01
Thiết bị sử dụng
a
Hệ thống máy phát sóng DVB-T2 và bộ cộng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
b
Chuyển mạch lớp 2
Bộ/1 năm sử dụng
2
c
Chuyển mạch lớp 3
Bộ/1 năm sử dụng
1
d
Bộ thiết bị trích đo tín hiệu tại trạm
Bộ/1 năm sử dụng
1
đ
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
e
Máy biến áp cách ly
Bộ/1 năm sử dụng
1
g
Máy điều hòa công nghiệp
Bộ/1 năm sử dụng
2
h
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
i
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động UPS + ATS
Bộ/1 năm sử dụng
1
k
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
l
Máy phát điện
Bộ/1 năm sử dụng
1
m
Hệ thống chống sét
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
n
Hệ thống mã hoá ghép kênh (với MFN)
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
o
Ổn áp
Bộ/1 năm sử dụng
1
p
Bộ chuyển tự động nguồn tín hiệu chính và dự phòng
Bộ/1 năm sử dụng
1
q
Bộ Multiview
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.03.02.02.02
Điện năng tiêu hao
kWh/Trạm phát sóng/năm
195.829,1
TDPS.03.02.02.03
Nhiên liệu tiêu hao
a
Xăng
Lit/năm
792
b
Dầu nhớt
Lít/năm
7,92
TDPS.03.02.03
Trạm phát có tổng công suất máy phát từ 2500W đến 6000W
TDPS.03.02.03.01
Thiết bị sử dụng
a
Hệ thống máy phát sóng DVB-T2 và bộ cộng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
b
Chuyển mạch lớp 2
Bộ/1 năm sử dụng
2
c
Chuyển mạch lớp 3
Bộ/1 năm sử dụng
1
d
Bộ thiết bị trích đo tín hiệu tại trạm
Bộ/1 năm sử dụng
1
đ
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
đ
Máy biến áp cách ly
Bộ/1 năm sử dụng
1
e
Máy điều hòa công nghiệp
Bộ/1 năm sử dụng
2
h
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
i
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động UPS + ATS
Bộ/1 năm sử dụng
1
k
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
l
Máy phát điện
Bộ/1 năm sử dụng
1
m
Hệ thống chống sét
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
n
Hệ thống mã hoá ghép kênh (với MFN)
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
o
Ổn áp
Bộ/1 năm sử dụng
1
p
Bộ chuyển tự động nguồn tín hiệu chính và dự phòng
Bộ/1 năm sử dụng
1
q
Bộ Multiview
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.03.02.03.02
Điện năng tiêu hao
kWh/Trạm phát sóng/năm
369.098,4
TDPS.03.02.03.03
Nhiên liệu tiêu hao
a
Xăng
Lit/năm
792
b
Dầu nhớt
Lít/năm
7,92
TDPS.03.02.04
Trạm phát có tổng công suất máy phát trên 6000W
TDPS.03.02.04.01
Thiết bị sử dụng
a
Hệ thống máy phát sóng DVB-T2 làm mát bằng chất lỏng và bộ cộng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
b
Chuyển mạch lớp 2
Bộ/1 năm sử dụng
2
c
Chuyển mạch lớp 3
Bộ/1 năm sử dụng
1
d
Bộ thiết bị trích đo tín hiệu tại trạm
Bộ/1 năm sử dụng
1
đ
Hệ thống camera giám sát
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
e
Máy biến áp cách ly
Bộ/1 năm sử dụng
1
g
Máy điều hòa công nghiệp
Bộ/1 năm sử dụng
3
h
Hệ thống cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy tự động
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
i
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động UPS + ATS
Bộ/1 năm sử dụng
1
k
Hệ thống chiếu sáng
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
l
Máy phát điện
Bộ/1 năm sử dụng
1
m
Hệ thống chống sét
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
n
Hệ thống mã hoá ghép kênh (với MFN)
Hệ thống/ 1 năm sử dụng
1
o
Ổn áp
Bộ/1 năm sử dụng
1
p
Bộ chuyển tự động nguồn tín hiệu chính và dự phòng
Bộ/1 năm sử dụng
1
q
Bộ Multiview
Bộ/1 năm sử dụng
1
TDPS.03.02.04.02
Điện năng tiêu hao
kWh/Trạm phát sóng/năm
672.972,7
TDPS.03.02.04.03
Nhiên liệu tiêu hao
a
Xăng
Lit/năm
792
b
Dầu nhớt
Lít/năm
7,92
 
Đơn vị tính: Cột/trạm phát sóng/1 năm sử dụng
Mã hiệu
Loại công trình
Số lượng
TDPS.03.04.01
Cột anten cho trạm phát sóng có tổng công suất dưới 500W
TDPS.03.04.01.01
Cột anten tự đứng, chiều cao 35-100 mét
1
TDPS.03.04.01
Cột anten cho trạm phát sóng có tổng công suất dưới 500W
TDPS.03.04.01.02
Cột anten tự đứng, chiều cao 35-180 mét
1
TDPS.03.04.03
Cột anten cho trạm phát sóng có tổng công suất từ 2500W đến 6000W
TDPS.03.04.03.01
Cột anten tự đứng, chiều cao 100-250 mét
1
TDPS.03.04.04
Cột anten cho trạm phát sóng có tổng công suất trên 6000W
TDPS.03.04.04.01
Cột anten tự đứng, chiều cao 150-300 mét
1
Chú ý:
- Trường hợp cột anten được dùng chung cho nhiều mục đích thì hao phí phải được phân bổ đều cho từng mục đích.
- Trường hợp công Ftrình do doanh nghiệp tự đầu tư khác với định mức thì đơn vị đươc tính theo thực tế.
Đơn vị tính: m2/nhà trạm/1 năm sử dụng
Mã hiệu
Loại công trình
Số lượng
TDPS.03.05.01
Nhà trạm phát sóng cho trạm phát sóng có tổng công suất dưới 500W
TDPS.03.05.01.01
Nhà cấp IV
20
TDPS.03.05.02
Nhà trạm phát sóng cho trạm phát sóng có tổng công suất từ 500W đến 2500W
TDPS.03.05.02.01
Nhà cấp IV
50
TDPS.03.05.03
Nhà trạm phát sóng cho trạm phát sóng có tổng công suất từ 2500W đến 6000W
TDPS.03.05.03.01
Nhà cấp IV
50
TDPS.03.05.04
Nhà trạm phát sóng cho trạm phát sóng có tổng công suất trên 6000W
TDPS.03.05.04.01
Nhà cấp IV
100
Chú ý:
- Trường hợp nhà trạm phát sóng được dùng chung cho nhiều mục đích thì hao phí phải được phân bổ đều cho từng mục đích.
- Trường hợp công trình do doanh nghiệp tự đầu tư khác với định mức thì đơn vị đươc tính theo thực tế.


I. Giới thiệu mô hình
Mô hình công ty truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 sử dụng 2 kênh tần số phát sóng được xác định làm cơ sở để tính hao phí bao gồm 3 thành phần là:
- Mạng truyền dẫn
- Trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển
- Các trạm phát sóng
Cấu hình chi tiết hệ thống kĩ thuật của công ty truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất được trình bày ở các phần tiếp theo.
     Mạng truyền dẫn cần xây dựng cho vùng phủ sóng 14 tỉnh, thành phố địa hình chủ yếu là đồng bằng, trong đó có 9 tỉnh, thành phố được đặt trạm phát sóng mặt đất và 5 tỉnh, thành phố không đặt trạm phát sóng mặt đất. Cấu hình mạng truyền dẫn được thiết kế gồm các thành phần chính như sau:     
- 2 vòng ring cho 9 trạm phát chính: 10 đường truyền dẫn cáp quang liên tỉnh có băng thông lớn (Băng thông 100 Mbps cho 2 kênh tần số phát sóng trong đó 60 Mbps để truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình và 40 Mbps để truyền dẫn các luồng tín hiệu vận hành, điều khiển và luồng tín hiệu trích đo truyền hình).
     - 5/14 đài truyền hình tỉnh không có trạm phát: 5 đường truyền dẫn cáp quang liên tỉnh (nối đến điểm gần nhất trên vòng ring) có băng thông nhỏ (băng thông phụ thuộc chất lượng kênh truyền hình phát trên hệ thống, với kênh truyền hình độ phân giải SD cần băng thông 4 Mbps, với kênh truyền hình độ phân giải HD cần 8 Mbps)
     - 70 trạm phát lặp, trạm phát bù sóng cần 70 đường truyền dẫn cáp quang nội hạt: băng thông lớn 100 Mbps (tương tự như các đường truyền dẫn cáp quang 2 vòng ring cho 9 trạm phát chính, chỉ khác đây là các đường truyền dẫn cáp quang nội hạt).
     Các thiết bị chính trên mạng truyền dẫn là:
     - 14 bộ thiết bị truyền dẫn đầu - cuối cho 14 đài truyền hình.
     - Bộ thiết bị thu lại kênh truyền hình vệ tinh băng tần C/ Ku để làm nguồn tín hiệu dự phòng.
Bảng 1: Thống kê số lượng đường truyền dẫn
Thống kê số lượng đường truyền dẫn
Chú thích
10 đường truyền dẫn cáp quang liên tỉnh, băng thông lớn 80Mbps/đường truyền dẫn
2 vòng ring cho 9 trạm phát chính
5 đường truyền dẫn cáp quang liên tỉnh (nối đến điểm gần nhất trên vòng ring); băng thông nhỏ từ 2 đến 6 Mbps/đường truyền dẫn
5/14 đài truyền hình tỉnh không đặt trạm phát
70 đường truyền dẫn cáp quang nội hạt;
băng thông lớn 80Mbps/đường truyền dẫn
70 trạm phát lặp, trạm phát bù sóng tại 14 tỉnh, thành phố được phủ sóng
14 bộ thiết bị truyền dẫn đầu - cuối cho 14 đài truyền hình
 
Bộ thiết bị thu lại kênh truyền hình vệ tinh băng tần C/ Ku để làm nguồn tín hiệu dự phòng
 
 
- Thống kê số lượng thiết bị, vật tư cho các đường truyền dẫn
Bảng 2: Thống kê số lượng thiết bị, vật tư cho các đường truyền dẫn
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
1
Thiết bị chuyển đổi quang điện O/E-SDI
Bộ chuyển đổi tín hiệu quang – điện (định dạng SDI)
14
 
2
Thiết bị chuyển đổi quang điện O/E-IP
Bộ chuyển đổi tín hiệu quang – điện (định dang IP)
14
 
3
Bộ giải mã tín hiệu vệ tinh IRD Ku
Thu giải điều chế đa tín hiệu đầu vào DVB-S/S2 băng Ku
10
Dự phòng, thu kênh vệ tinh
4
Bộ giải mã tín hiệu vệ tinh IRD C
Thu giải điều chế đa tín hiệu đầu vào DVB-S/S2 băng C
10
Dự phòng, thu kênh vệ tinh
5
Bộ khuếch đại LNB
Khuếch đại tạp âm thấp LNB (low-noise block downconverter)
14
 
6
Thiết bị chuyển mạch truyền dẫn
Truyền dẫn tín hiệu SW 24 port 10/100/1000 layer 2
14
 
7
Tủ phối quang ODF
Optical Distribution Frames Phối kết hợp các sợi quang đến, loại 96 – 144 port
1
 
8
Dây nháy quang
Đấu nối tín hiệu quang giữa các thiết bị, loại 3m, 5m, 10m
 
Phụ kiện, vật tư
9
Dây nháy RJ45
Đấu nối tín hiệu IP giữa các thiết bị, loại 1m, 3m
 
Phụ kiện, vật tư
10
Anten thu vệ tinh Ku 1.8m
Anten loại parabol đường kính 1,8m, băng Ku
1
Dự phòng, thu kênh vệ tinh
11
Anten thu vệ tinh C 3.7m
Anten loại parabol đường kính 3,7m, băng C
1
Dự phòng, thu kênh vệ tinh
12
Chia vệ tinh C-band 4 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 4 cổng băng C
 
Phụ kiện, vật tư
13
Chia vệ tinh C-band 8 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 4 cổng băng C
 
Phụ kiện, vật tư
14
Chia vệ tinh Ku-band 4 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 4 cổng băng Ku
 
Phụ kiện, vật tư
15
Chia vệ tinh Ku-band 8 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 8 cổng
 
Phụ kiện, vật tư
16
Bộ chia vệ tinh băng Ku loại 16 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 16 cổng
 
Phụ kiện, vật tư
17
Bộ chia vệ tinh băng C loại 16 cổng
Bộ chia tín hiệu lấy từ vệ tinh, loại 16 cổng
 
Phụ kiện, vật tư
18
Cáp mạng
Dây truyền dẫn tín hiệu IP CAT6E
 
Phụ kiện, vật tư
19
Cáp đồng trục RJ11
Truyền dẫn tín hiệu từ các anten thu đến các thiết bị, Cáp RJ11
 
Phụ kiện, vật tư
20
Cáp đồng trục RJ6
Truyền dẫn tín hiệu từ các anten thu đến các thiết bị, Cáp RJ6
 
Phụ kiện, vật tư
 
Dùng chung các thiết bị cơ điện với trung tâm tổng khống chế
 

 

Cấu hình trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển cho 2 kênh tần số phát sóng: tạo ra băng thông truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình là 60 Mbps.
Các thống kê sau đây là các thành phần trang thiết bị và số lượng cho một trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển để truyền dẫn, phát sóng 2 kênh tần số, tạo ra băng thông truyền dẫn, phát sóng các kênh truyền hình là 60 Mbps (tương đương năng lực truyền dẫn, phát sóng 40 kênh truyền hình độ phân giải tiêu chuẩn SD)  
Bảng 3: Các thành phần trang thiết bị cho một trung tâm tổng khống chế và giám sát, vận hành, điều khiển
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
 
Thiết bị tổng khống chế
1
Giải mã tín hiệu
Decoder
Decoder HD 1080i/720p
40
 
2
Chuyển mạch đầu vào
Switch IP 48 ports 10/100/1000 L2
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
3
Chuyển mạch đầu vào
Switch IP 24 ports 10/100/1000 L2, L3 Access-List
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
4
Chuyển mạch xử lý tín hiệu
- Input 64 SD/HD-SDI
- Output 64 SD/HD-SDI
1
 
5
Mã hóa tín hiệu
Encoder
- Input: 4 SDI-SD
- Output: MPEG over IP
20
4 x 20 cho 80 kênh SD (40 kênh chính + 40 kênh dự phòng)
Nâng cấp license để encode được kênh HD
6
Chuyển mạch quản lý thiết bị
Switch 24 ports 24 x 10/100
1
 
7
Chuyển mạch quản lý thiết bị
Switch 48 ports x 10/100
1
 
8
Chuyển mạch đầu ra
Switch 24 port x 10/100/1000 + 4 x SFP Gigabit
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
9
Chuyển mạch đầu ra
Switch 24 port x 10/100/1000 + 4 x SFP, L2, L3 access-List
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
10
Ghép kênh
Multiplexer
- Input 2 port, 2 GbE SFP, 1Gbps/card, MPEG TS, SPTS multicast, unicast
- Output: IP output, ASI
1
Cho luồng MPEG TS
11
Ghép kênh
Multiplexer
- Input: ASI 3 card modul (4 in/out port / card)
- Output: IP output, ASI
1
Cho luồng ASI
12
Mã hóa luồng
T2-Gateway
- Input: ASI, Gigabit Ethernet IP
- Output: T2-MI ASI MPEG SMPTE 2022
- GPS 1PPS at 10 MHz
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song cho 1 kênh tần số
13
Chuyển mạch đầu ra
T2-Guard
Seamless switching
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
14
Xử lý, chuyển mã tín hiệu
Transcode
- Input: IP SPTS, MPTS, MPEG-2, MPED-4 SD, HD, CBR, VBR bitrate
- Transcode CBR-VBR, Logo insertion, ALC, PIP
2
1 chính + 1 dự phòng chạy song song
 
Thiết bị giám sát, vận hành, điều khiển
15
Hệ thống giám sát tín hiệu
Multiviewer
 
2
 
16
Hệ thống màn hình giám sát
Màn hình TV HD 55" (ghép 3.5mm)
21
 
17
Màn hình giám sát, gắn rack
1
 
18
Bộ giám sát & điều khiển (NMS) cho khối thiết bị thu, nén, ghép kênh
- Máy chủ
- Phần mềm
1
 
19
Hệ thống giám sát tín hiệu IP, T2MI on-air
IP Probe
1
 
20
Bộ giám sát, điều khiển, quản lý tập trung cho tất cả các tbi Probe Monitor đặt tại các trạm
1
 
21
Bộ giám sát điều khiển (NMS) cho thiết bị truyền dẫn
- Máy chủ
- Phần mềm
1
 
22
Hệ thống giám sát an ninh, môi trường, hoạt động của máy phát tại tất cả các trạm
Server giám sát IP camera, có sẵn hệ thống lưu trữ dữ liệu trong 30 ngày
1
 
23
Server giám sát các thiết bị thông qua SNMP, hiển thị cảnh báo trên màn hình (máy phát, cảm biến,…) & điều khiển hệ máy phát từ xa qua web
1
 
 
Phòng làm việc
24
Máy tính đồng bộ
 
5
 
25
Điều hòa phòng làm việc
Máy điều hòa công suất lạnh 12.000 BTU
2
 
26
Chiếu sáng
Đèn ống 1,2 mét công suất 36W/đèn
8
 
 
Thiết bị cơ, điện
27
Bộ lưu điện kèm chuyển nguồn tự động
UPS + ATS
UPS 30 KVA
1
 
28
Máy phát điện
Máy phát điện 3 pha 66 KVA
1
 
29
Máy biến áp
Biến áp cách ly 60 KVA
1
 
30
Điều hòa công nghiệp
Điều hòa công suất lạnh 50.000 BTU
2
 
31
Hệ thống cảnh báo khói, cháy và chữa cháy tự động
 
1
 
32
Chiếu sáng
Đèn ống 1,2m công suất 36W/đèn
8
 
 
Vật tư, phụ kiện
33
Cáp đúc CAT6E
Kết nối thiết bị đến các Switch main, Back-up, management
 
 
34
Dây mạng
Dây mạng loại Cat 6e
 
 
35
Hạt mạng
Hạt mạng cat6e (RJ45)/ Nhôm hoặc nhựa
 
 
36
Dây cáp tín hiệu
Cáp tín hiệu truyền hình ảnh SDI
 
 
37
Jack BNC
RG59 BNC conector
 
 
38
Dây cáp RG59
Nối từ bộ chia vệ tinh đến các thiết bị decode
 
 
39
Jack RG59
Conector từ bộ chia vệ tinh và decode
 
 
40
Rack 19’’
Hệ thống Rack treo, lắp thiết bị
 
 
 
Bảng 4: Thống kê các trạm phát sóng
Thống kê
Chú thích
1 Trạm phát 14.8 kW
 
2 Trạm phát 2.6 kW tại 2 tỉnh, thành phố
Trang thiết bị truyền dẫn, phát sóng mỗi trạm là giống nhau, chỉ khác công suất phát
2 Trạm phát 2.0 kW tại 2 tỉnh, thành phố
4 Trạm phát 1.6 kW tại 4 tỉnh, thành phố
70 Trạm phát lặp công suất phát từ 100 W đến 250 W tại 6 tỉnh, thành phố
Trang thiết bị mỗi trạm là giống nhau
 
- Thống kê trang thiết bị cho trạm phát 14,8 kW
Bảng 5: Thống kê trang thiết bị cho trạm phát 14,8 kW
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
 
Trạm phát độc lập 2 máy, công suất phát 14,8 kW
 
Thiết bị truyền dẫn, phát song
1
Máy phát DVB-T2
Máy phát DVB-T2 làm mát chất lỏng, công suất phát tối đa 20 kW
2
 
2
Hệ thống anten phát sóng
 
1
 
3
Bộ lọc
Filter
 
1
 
4
Tải giả
Dummy load
 
1
 
5
Bộ cộng
Combiner
 
1
Cộng tín hiệu của 2 máy phát
6
Ống cứng, giá treo, patch panel
 
1
Phụ kiện, vật tư
7
Chuyển mạch lớp 2
Switch IP 48 ports 10/100/1000 L2
2
 
8
Chuyển mạch lớp 3
Switch IP 24 ports 10/100/1000 L2, L3 Access-List
1
 
9
Hệ camera giám sát
 
1
 
10
Hệ trích đo tín hiệu
 
1
 
 
Thiết bị cơ, điện đi kèm trạm
11
Máy phát điện 3 pha 100 KVA kèm ATS
Máy phát điện 3 pha /380V, công suất phát 100KVA + phụ kiện
1
 
12
UPS 100kVA
 
1
 
13
Hệ thống chiếu sáng
12 đèn ống 1,2 mét, công suất 36 W/đèn
1
 
13
Hệ thống tiếp địa
 
1
Phụ kiện, vật tư
15
Máy điều hòa công nghiệp
Máy điều hòa công nghiệp công suất lạnh 50.000 BTU
3
 
16
Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống chữa cháy thể tích tự động bằng bột hoặc CO2
1
 
17
- Bình cứu hỏa cầm tay
 
 
18
Hệ thống điện
Tủ công tơ
Tủ cáp nguồn máy phát
Thang cáp - máng cáp
Cáp điện
Ổ cắm điện PDU
1
Phụ kiện, vật tư
 
Công trình
 
Nhà trạm cấp IV, diện tích 100 m2
 
1
 
 
Cột anten tự đứng 252 m
 
1
 
 
- Thống kê trang thiết bị cho trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 2.500 đến 6.000 W
Bảng 6: Thống kê trang thiết bị cho trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 2.500 đến 6.000 W
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
 
Trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 2.500 đến 6.000 W
 
Thiết bị truyền dẫn, phát sóng
1
Máy phát DVB-T2
Máy phát DVB-T2 làm mát chất lỏng, công suất phát tối đa 5 kW
2
 
2
Hệ thống anten phát sóng
 
1
 
3
Bộ lọc
Filter
 
1
 
4
Tải giả
Dummy load
 
1
 
5
Bộ cộng
Combiner
 
1
Cộng tín hiệu của 2 máy phát
6
Ống cứng, giá treo, patch panel
 
1
Phụ kiện, vật tư
7
Chuyển mạch lớp 2
Switch IP 48 ports 10/100/1000 L2
2
 
8
Chuyển mạch lớp 3
Switch IP 24 ports 10/100/1000 L2, L3 Access-List
1
 
9
Hệ camera giám sát
 
1
 
10
Hệ trích đo tín hiệu
 
1
 
 
Thiết bị cơ, điện đi kèm trạm
11
Máy phát điện 3 pha 66 KVA kèm ATS
Máy phát điện 3 pha /380V, công suất phát 66 KVA + phụ kiện
1
 
12
UPS 60 kVA
 
1
 
13
Hệ thống chiếu sáng
6 đèn ống 1,2 mét, công suất 36 W/đèn
1
 
13
Hệ thống tiếp địa
 
1
Phụ kiện, vật tư
15
Máy điều hòa công nghiệp
Máy điều hòa công nghiệp công suất lạnh 48.000 BTU
2
 
16
Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống chữa cháy thể tích tự động bằng bột hoặc CO2
1
 
17
- Bình cứu hỏa cầm tay
 
 
18
Hệ thống điện
Tủ công tơ
Tủ cáp nguồn máy phát
Thang cáp - máng cáp
Cáp điện
Ổ cắm điện PDU
1
Phụ kiện, vật tư
 
Công trình
 
Nhà trạm cấp IV, diện tích 50 m2
 
1
 
 
Cột anten tự đứng 100-150 mét
 
1
 
 
- Thống kê trang thiết bị cho trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 500 đến 2.500 W
Bảng 7: Thống kê trang thiết bị cho trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 500 đến 2.500 W
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
 
Trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát 500 đến 2.500 W
 
Thiết bị truyền dẫn, phát song
1
Máy phát DVB-T2
Máy phát DVB-T2 làm mát chất lỏng, công suất phát tối đa 5 kW
2
 
2
Hệ thống anten phát sóng
 
1
 
3
Bộ lọc
Filter
 
1
 
4
Tải giả
Dummy load
 
1
 
5
Bộ cộng
Combiner
 
1
Cộng tín hiệu của 2 máy phát
6
Ống cứng, giá treo, patch panel
 
1
Phụ kiện, vật tư
7
Chuyển mạch lớp 2
Switch IP 48 ports 10/100/1000 L2
2
 
8
Chuyển mạch lớp 3
Switch IP 24 ports 10/100/1000 L2, L3 Access-List
1
 
9
Hệ camera giám sát
 
1
 
10
Hệ trích đo tín hiệu
 
1
 
 
Thiết bị cơ, điện đi kèm trạm
11
Máy phát điện 3 pha 30 KVA kèm ATS
Máy phát điện 3 pha /380V, công suất phát 30 KVA + phụ kiện
1
 
12
UPS 30 kVA
 
1
 
13
Hệ thống chiếu sáng
6 đèn ống 1,2 mét, công suất 36 W/đèn
1
 
13
Hệ thống tiếp địa
 
1
Phụ kiện, vật tư
15
Máy điều hòa công nghiệp
Máy điều hòa công nghiệp công suất lạnh 24.000 BTU
2
 
16
Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống chữa cháy thể tích tự động bằng bột hoặc CO2
1
 
17
- Bình cứu hỏa cầm tay
 
 
18
Hệ thống điện
Tủ công tơ
Tủ cáp nguồn máy phát
Thang cáp - máng cáp
Cáp điện
Ổ cắm điện PDU
1
Phụ kiện, vật tư
 
Công trình
 
Nhà trạm cấp IV, diện tích 50 m2
 
1
 
 
Cột anten tự đứng 35-100 mét
 
1
 
 
- Thống kê trang thiết bị cho một trạm phát lặp
Bảng 8: Thống kê trang thiết bị cho một trạm phát lặp
STT
Thiết bị
Mô tả
Số lượng
Chú thích
 
Trạm phát độc lập 2 máy, tổng công suất phát nhỏ hơn 500 W
 
Thiết bị truyền dẫn, phát song
1
Máy phát DVB-T2
Máy phát DVB-T2 làm mát bằng gió, công suất phát tối đa 200 W
2
 
2
Hệ thống anten phát sóng
 
1
 
3
Bộ lọc
Filter
 
1
 
4
Tải giả
Dummy load
 
1
 
5
Bộ cộng
Combiner
 
1
Cộng tín hiệu của 2 máy phát
6
Ống cứng, giá treo, patch panel
 
1
Phụ kiện, vật tư
7
Chuyển mạch lớp 2
Switch IP 48 ports 10/100/1000 L2
2
 
8
Chuyển mạch lớp 3
Switch IP 24 ports 10/100/1000 L2, L3 Access-List
1
 
9
Hệ camera giám sát
 
1
 
10
Hệ trích đo tín hiệu
 
1
 
 
Thiết bị cơ, điện đi kèm trạm
11
Máy phát điện 1 pha 10 KVA kèm ATS
Máy phát điện 1 pha, công suất phát 10 KVA + phụ kiện
1
 
12
UPS 10 kVA
 
1
 
13
Hệ thống chiếu sáng
2 đèn ống 1,2 mét, công suất 36 W/đèn
1
 
13
Hệ thống tiếp địa
 
1
Phụ kiện, vật tư
15
Máy điều hòa
Máy điều hòa công suất lạnh 12.000 BTU
2
 
16
Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống chữa cháy thể tích tự động bằng bột hoặc CO2
1
 
17
- Bình cứu hỏa cầm tay
 
 
18
Hệ thống điện
Tủ công tơ
Tủ cáp nguồn máy phát
Thang cáp - máng cáp
Cáp điện
Ổ cắm điện PDU
1
Phụ kiện, vật tư
 
Công trình
 
Nhà trạm:
- 2 m2 với trạm đặt trên nhà cao tầng.
- 20 m2với trạm đặt trên mặt đât.
 
1
 
 
- Cột anten dây néo 4 đến 20 m, đặt trên nhà cao tầng
hoặc
- Cột anten tự đứng trên mặt đất, chiều cao cột đến 35 mét
 
1
 
- Thống kê công tác đo kiểm, bảo dưỡng định kì
Bảng 9: Thống kê công tác đo kiểm, bảo dưỡng định kì
STT
Quy trình đo kiểm, sửa chữa, bảo dưỡng định kì
Tần suất thực hiện
Chú thích
1
Vệ sinh công nghiệp
1 tuần 1 lần
 
2
Kiếm tra, kiếm soát các trạm phát, trạm lặp
2 tuần / lần / 01 trạm
 
3
Đo kiểm các trạm phát
30 - 90 ngày/ 1 lần
 
4
Đo kiểm trung tâm tổng khống chế và đầu - cuối mạng truyền dẫn
3 tháng 1 lần
 
5
Bảo dưỡng các thiết bị cơ điện của tổng khống chế và các trạm phát
6 tháng 1 lần
Có thể thuê ngoài nếu đơn vị không đủ chuyên môn thực hiện
6
Bảo dưỡng các trang thiết bị truyền dẫn, phát sóng, thiết bị công nghệ
Theo khuyến nghị của nhà sản xuất
 
7
Tuần tra, kiểm tra mạng truyền dẫn
 
Không thực hiện do thuê đường truyền dẫn của công ty viễn thông
 


 
I. Giả thiết về tổ chức hệ thống truyền dẫn, phát sóng của doanh nghiệp:
Công ty B thiết lập mạng đơn tần sử dụng 1 kênh tần số phát sóng; phạm vị phủ sóng 20 tỉnh, thành phố trong khu vực (để phát sóng cho 20 kênh truyền hình công nghệ SDhoặc 7 kênh HD), và có các đặc điểm kĩ thuật sau:
1. Năng lực mạng lưới
a) Mạng lưới có năng lực tối đa truyền dẫn 30 Mbps.
b) Tổng khống chế được đầu tư đầy đủ trang thiết bị để vận hành với năng lực tối đa.
c) Thu kênh tại 20 điểm thu tín hiệu của các kênh truyền hình về tổng khống chế của đơn vị và phát sóng tại 20 điểm phát (trạm phát);
2. Về điều kiện đảm bảo hoạt động của hệ thống:
2.1.Công ty tự đầu tư tài sản cố định (bao gồm: hệ thống thiết bị, xe truyền hình),nguyên giá: 120.000.000.000 đồng.Giả thiết, số năm sử dụng của tất cả các tài sản này là như nhau và bằng 10 năm, khấu hao cơ bản theo phương pháp đường thẳng.
2.2.Công ty thuê ngoài các dịch vụ hạ tầng sau:
a) Thuê hạ tầng truyền dẫn viễn thông, cáp quang: 9.600.000.000 đồng/năm;
b) Thuê nhà trạm, cột cao (bao gồm chi phí vận hành trạm phát sóng): Xác định theo thực tế.
2.3. Chi phí về nhân công để vận hành hệ thống trong 1 năm, bao gồm:
a) Tiền lương trung bình của kĩ sư bậc 3 là 12.000.000 đồng/tháng, của kĩ sư bậc 4 là 15.000.000 đồng/tháng.
b) Chi phí nhân công và các khoản đóng góp theo lương: 22% (bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp).
2.4. Giá điện năng, nhiên liệu:
a) Giá bán lẻ điện bình quân 1.622 đồng/kWh;
b) Giá nhiên liệu (tính trung bình trong 12 tháng là): xăng: 16.000 đồng/lít; dầu nhớt: 100.000 đồng/lít;
2.5. Ngoài cung ứng dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, Công ty còn có một số hoạt động kinh doanh khác.
II. Xác định chi phí hoạt động của hệ thống trong một năm(chưa bao gồm chi phí đi thuê hệ thống thiết bị, nhà trạm, cột cao do doanh nghiệp chưa đầu tư)
Bảng 10: Chi phí hoạt động của hệ thống trong một năm
STT
Khoản mục chi phí
Số tiền (đồng)
Giải thích
A
Chi phí trực tiếp (Ctt)
25.609.516.898
 
1.1
Các khoản chi phí xác định theo định mức (Cđm)
15.103.317.828
 
 
a)
Nhân công (Cnc)
2.488.000.000
 
 
Tiền lương
 
2.040.000.000
Tính theo định mức mhân công tại Headend và truyền dẫn của Công ty đầu tư.
 
Các khoản đóng góp theo lương
448.800.000
Tính bằng 22% tiền lương.
b)
Thiết bị
12.000.000.000
Số liệu giả thiết tính từ hao phí thiết bị theo định mức và chế độ tính khấu hao hiện hành
c)
Điện năng (E)
632.077.342
Tính theo mức tiêu hao điện năng và đơn giá
d)
Nhiên liệu
22.440.000
Tính theo mức tiêu hao nhiên liệu và đơn giá nhiên liệu
1.2
Chi phí thuê ngoài (Đường truyền dẫn viễn thông)
9.600.000.000
 
1.3
Chi phí trực tiếp khác (Ctk) cho hệ thống (vật tư, bảo hộ lao động, công cụ dùng chung… vật tư phục vụ đo kiểm, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên)
906.199.070
- Chi phí trực tiếp khác cho một trạm tính bằng 0,3% chi phí xác định theo định mức Cđm
- Bao gồm phí và lệ phí sử dụng tần số theo quy định hiện hành
B
Chi phí quản lý doanh nghiệp (Cql)
979.520.000
Tạm tính bằng 40% nhân công trực tiếp
 
Tổng chi phí (A+B)
26.589.036.898
 
         
III. Chi phí cho hoạt động của hệ thống truyền dẫn, phát sóng của một kênh truyền hình trong thời gian 01 năm (chưa bao gồm chi phí đi thuê hệ thống thiết bị, nhà trạm, cột cao do doanh nghiệp chưa đầu tư)
1.Trường hợp hệ thống đã phát triển với quy mô phát sóng 20 kênh truyền hình SD: (Ck)
Trong đó:
- A là chi phí trực tiếp;
- B là chi phí quản lý doanh nghiệp;
- n là số kênh tần số phát sóng;
- k là băng thông kênh truyền hình.
Với n = 1, k = 1,5
2. Trường hợp hệ thống phát sóng toàn bộ là kênh HD:
Yêu cầu băng thông 1 kênh HD: 4Mbps
 
Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế về chất lượng truyền dẫn, phát sóng, các đơn vị lựa chọn chất lượng dịch vụ và thỏa thuận xác định hệ số k.
Trong công thức trên, trong thực tế tính toán, giá trị A xác định theo thực tế đầu tư của doanh nghiệp.
3. Trường hợp doanh nghiệp đang trong quá trình đầu tư, phát triển hoàn thiện hệ thống truyền dẫn, phát sóng, quy mô hệ thống chưa đầy đủ như ví dụ nêu trên thì đơn vị căn cứ tính hình thực tế về tiến độ đầu tư, thuê truyền dẫn để tính chi phí Ck cho phù hợp. Trong trường hợp phải thuê một phần thiết bị, hạ tầng thì giá trị A bao gồm chi phí do doanh nghiệp đầu tư (tính theo định mức) và chi phí đi thuê.
Riêng trường hợp hệ thống phát triển chưa đủ quy mô phát sóng là 20 trạm cho 20 kênh truyền hình SDthì Ck xác định như sau:
 
- Xác định phần chênh lệch chi phí do chi phí trực tiếp khác thay đổi là:
Trong đó:
- m là sô trạm phát thực tế đơn vi đã triển khai
- 20 là số trạm phát sóng theo thiết kế hệ thống
- Xác định chi phí họat động cho một kênh truyền hình trên hệ thống chưa đầu tư đầy đủ dựa trên chi phí hoạt động của một kênh truyền hình trên hệ thống đã được đầu tư đầy đủ:
Trong đó,
- Ck’ là chi phí hoạt động cho một kênh truyền hình trên hệ thống chưa đầu tư đầy đủ.
- Ck là chi phí hoạt động cho một kênh truyền hình trên hệ thống được đầu tư đầy đủ.
Ví dụ: Tính cho trường hợp hệ thống chưa được đầu tư đầy đủ, mới chỉ đầu tư được 7 trạm phát sóng
Chi phí hoạt động cho một kênh truyền hình SD trên hệ thống đầu tư được 7 trạm phát sóng là:
Chi phí hoạt động cho một kênh truyền hình HD trên hệ thống đầu tư được 7 trạm phát sóng là:
 
IV. Giá thành dịch vụ truyền dẫn, phát sóng một kênh truyền hình trong thời gian 01 năm (Zk)
Trong đó, Cht là tổng chi phí thuê hạ tầng: thiết bị, nhà trạm, cột cao ( bao gồm chi phí vận hành thiết bị thuê), xác định theo giá thuê.Trường hợp hạ tầng do đơn vị tự đầu tư thì không tính theogiá thuê mà phần tự đầu tư tính chi phí theo định mức.
 V. Gíá dịch vụ truyền dẫn, phát sóng 01 kênh truyền hình trong một năm (chưa bao gồm thuế VAT):
Căn cứ vào giá thành dịch vụ truyền dẫn. phát sóng một kênh truyền hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, các doanh nghiệp quyết định chào giá dịch vụ truyền dẫn phát sóng đối với các đài phát thanh, truyền hình./.