Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản"

Các ý kiến đóng góp

 

Toàn văn dự thảo thông tư và các biểu mẫu đính kèm, tải về tại đây.