Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”"

Các ý kiến đóng góp

Hồ sơ dự thảo Đề án gồm:

- Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, tải về tại đây.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, tải về tại đây.

- Dự thảo quyển Đề án, tải về tại đây.