Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP"

Các ý kiến đóng góp

Hồ sơ dự thảo gồm: 

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ, tải về tại đây.

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, tải về tại đây.