Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Hồ sơ dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông"

Các ý kiến đóng góp

 Hồ sơ bao gồm:

- Dự thảo tờ trình Chính phủ, tải về tại đây.

- Dự thảo Nghị định, tải về tại đây.