Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Công nghệ thông tin - Điện tử

Xem cỡ chữ

+ Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 684/QĐ-BTTTT ngày 16/0/42020)
 
+ Định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 (Chỉ thị số 1/CT-BTTTT ngày 03/01/2020)
 
+ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 2340/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lượt truy cập: 302869

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )