Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 3305/BTTTT-VP

Số hiệu 3305/BTTTT-VP
Trích yếu nội dung V/v rà soát thủ tục hành chính
Ngày ban hành 15/10/2009
Ngày có hiệu lực 15/10/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Download

3305.pdf

3305-BTTTT-VP.doc

3305-BTTTT-VP.odt

3305-BTTTT-VP.zip

Chi tiết văn bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 3305/BTTTT-VP
 
Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2009
V/v: rà soát thủ tục hành chính
 

 
Kính gửi: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
 
Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; Triển khai ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 285/CCTTHC ngày 08/9/2009 về việc chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; số 297/CCTTHC ngày 15/9/2009 về báo cáo kết quả làm việc giữa Tổ công tác chuyên trách với Bộ Thông tin và Truyền thông; số 317/CCTTHC ngày 25/9/2009 hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa TTHC; số 324/CCTTHC ngày 05/10/2009 về việc đôn đốc thực hiện đơn giản hóa TTHC, Yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc sau:
 
1. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện rà soát TTHC tại  đơn vị; định kỳ hàng tháng có báo cáo kết quả rà soát TTHC gửi về Tổ công tác 30 của Bộ (mẫu tại phụ lục IV kèm theo công văn 172/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách ngày 30/7/2009) áp dụng từ tháng 10/2009;
 
2. Thống kê bổ sung các TTHC còn thiếu hoặc sắp ban hành, những TTHC có sai sót cần chỉnh sửa thuộc giai đoạn I và gửi về Tổ công tác 30 của Bộ trước 30/10/2009 để ban hành Quyết định công bố bổ sung các thủ tục này theo đúng quy định;
 
3. Giao chỉ tiêu đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định về TTHC cho mỗi cơ quan, đơn vị. Kết quả đơn giản hóa được tính bằng số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa trên tổng số TTHC thuộc phạm vi rà soát căn cứ hướng dẫn biện pháp đơn giản hóa TTHC tại công văn số 317/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách ngày 25/9/2009;
4. Yêu cầu thành lập tại mỗi đơn vị nhóm giúp việc (số lượng cán bộ căn cứ vào số lượng TTHC của các đơn vị) để thẩm định kết quả rà soát TTHC từ các bộ phận chuyên môn và đề xuất khuyến nghị đơn giản hóa trước khi gửi về Tổ công tác 30 của Bộ;
 
Đối với Tổ công tác 30 của Bộ, yêu cầu Tổ trưởng Tổ công tác nghiêm túc chỉ đạo các thành viên của Tổ không tiếp nhận kết quả rà soát TTHC của những đơn vị không đạt chỉ tiêu được giao và yêu cầu các đơn vị này rà soát lại đến khi đạt yêu cầu nhưng phải đảm bảo tiến độ của Đề án 30 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Thành viên Tổ công tác 30 của Bộ;
- Lưu: VT,VP,TCT30.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đỗ Quý Doãn