Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 461/VP-T30

Số hiệu 461/VP-T30
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Ngày ban hành 19/11/2010
Ngày có hiệu lực 19/11/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Phát - Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác 30
Văn bản liên quan
Download

461-VP-T30.doc

461-VP-T30.odt

461-VP-T30.pdf

461-VP-T30.zip

Chi tiết văn bản

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
Số:   461/VP-T30 V/v hướng dẫn cập nhật,
sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

             Hà Nội, ngày  19 tháng 11 năm 2010

                               Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Căn cứ công văn 57/CCTTHC ngày 23/02/2010 của Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào CSDL quốc gia về thủ tục hành chính;
Văn phòng Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và hoàn thành việc cập nhật liên tục, thường xuyên đối với hồ sơ văn bản QPPL, hồ sơ TTHC mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế; hết hiệu lực thi hành; hủy bỏ, bãi bỏ (sau đây gọi chung là sửa đổi), cụ thể như sau:
1. Đối với những TTHC mới được ban hành hoặc TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày văn bản QPPL quy định về TTHC có hiệu lực thi hành, đơn vị có trách nhiệm rà soát, kê khai nội dung TTHC vào Biểu mẫu 1( Biểu mẫu thống kê giai đoạn I gửi kèm công văn 125/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/11/2008, các cơ quan đơn vị có thể download tại: http://thutuchanhchinh.vn/index.php/document/departement/3?page=3)
2. Đối với những TTHC đã có trong Bộ TTHC của Bộ nhưng hết hiệu lực thi hành do văn bản QPPL quy định về TTHC hết hiệu lực hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ, trong thời hạn tối đa 07 ngày đơn vị có trách nhiệm gửi công văn thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định công bố TTHC đã hết hiệu lực thi hành.
3. Đối với những TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng thống kê thiếu, chưa được công bố, đơn vị có trách nhiệm kê khai bổ sung và thông báo cho Tổ công tác 30 của Bộ để cập nhật.
Sau khi rà soát, thống kê và điền Biểu mẫu 1, đề nghị đơn vị có công văn thông báo ( mẫu tại phụ lục đính kèm), kèm Biểu mẫu 1, file mềm văn bản QPPL quy định về TTHC gửi Tổ công tác 30 của Bộ thẩm định, tổng hợp và dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. Toàn bộ nội dung công bố trong Quyết định trên sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
-Thành viên T30;
-Lưu VP, T30. NTTH.25 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Phát
Tổ trưởng Tổ công tác 30