Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 269/VP-KSTTHC

Số hiệu 269/VP-KSTTHC
Trích yếu nội dung V/v cập nhật số liệu kết quả thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ngày ban hành 13/06/2011
Ngày có hiệu lực 13/06/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Phát - Chánh Văn phòng
Văn bản liên quan
Download

CV269.doc

Chi tiết văn bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
VĂN PHÒNG
 
 
Số: 269/VP-KSTTHC
V/v cập nhật số liệu kết quả thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Hà Nội, ngày 13 tháng  06 năm 2011

 
  Kính gửi:
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Phúc đáp công văn 109/KSTT-VP ngày 06/6/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về việc cập nhật số liệu kết quả thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã nghiên cứu, tổng hợp kết quả thực thi Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 02/6/2011 và Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ (phụ lục đính kèm) gửi Quý Cục để cập nhật dữ liệu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.
 
Nơi nhận:                                                                      
-Như trên;                                                                                                                   
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin để p/h);                                                       
- Lưu: VT, STTHC(03), NTTH.07.
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Trọng Phát