Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 263/QĐ-TTg

Số hiệu 263/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012
Ngày ban hành 05/03/2012
Ngày có hiệu lực 05/03/2012
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

QD263.doc

Chi tiết văn bản

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 263/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu:
Rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2. Sản phẩm:
a) Báo cáo kết quả rà soát của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ kèm theo phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
b) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ) triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31 tháng 8 năm 2012.
2. Giao Văn phòng Chính phủ:
a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; trả lại và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác số thủ tục hành chính, quy định có liên quan và phê bình những Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
b) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương; lựa chọn rà soát độc lập một số nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch hoặc bổ sung rà soát một số nhóm thủ tục hành chính ngoài quy định tại Kế hoạch này nếu cần thiết; tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2012; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan được Chính phủ thông qua.
Điều 4. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; địa phương cho thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng