Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 573/QĐ-BTTTT

Số hiệu 573/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 24/05/2013
Ngày có hiệu lực 24/05/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

danhmuckemQD.doc

noidung.doc

QD573.doc

Chi tiết văn bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 573/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Thông tin và Truyền thông

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, P.KSTTHC(02), TMT.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Hưng