Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20/04/2024

Văn bản CĐĐH: 1134/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1134/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 16/09/2013
Ngày có hiệu lực 16/09/2013
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

phuluckemQD1134.doc

QD1134.zip

QD1134_BTTTT.doc

TT caplaiGPKD DVVT.doc

TTcaplaigiayphepvt.doc

TTcapmoiKD DV VT.doc

TTgiahan KDDVVT.doc

TTKD DV VT.doc

TTsuadoiGPKDDVVT.doc

Chi tiết văn bản

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

Số: 1134 /QĐ-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày  16  tháng 9  năm 2013
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, P.KSTTHC(02), NTT.20.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thành Hưng