Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 23/04/2024

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 61

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2016/TTLT-BGĐT-BTTTT Liên bộ, Ngành Thông tư Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 21/06/2016
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 13/06/2016
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Liên bộ, Ngành Thông tư Viễn thông, tần số vô tuyến điện Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 08/06/2016
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tin, tuyên truyền Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 07/04/2016
57/2016/TT-BTC Liên bộ, Ngành Thông tư Viễn thông, tần số vô tuyến điện Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 29/03/2016
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Cơ cấu tổ chức Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 10/03/2016
01/2016/TT-BNV Liên bộ, Ngành Thông tư Cơ cấu tổ chức Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 13/01/2016
38/2015/TTLT-BTTTT-BTC Liên bộ, Ngành Thông tư Thông tin, tuyên truyền Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT/BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. 25/12/2015
21/2015/TTLT-BTTTT-BTC Liên bộ, Ngành Thông tư Viễn thông, tần số vô tuyến điện Hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 21/07/2015
18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Liên bộ, Ngành Thông tư Bưu chính, chuyển phát Hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận 17/07/2015