Vụ Khoa học và Công nghệ 

- Quy trình chỉ định phòng đo kiểm - QT.KHCN.01

- Quy trình xây dựng kế hoạch và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia - QT.KHCN.02

- Quy trình đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia - QT.KHCN.03

- Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - QT.KHCN.04

- Quy trình quản lý đề tài khoa học và công nghệ - QT.KHCN.05