Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

VĂN BẢN

Văn bản liên quan IPv6

31/07/2019 13:59 CH Xem cỡ chữ

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
6/2019/TT-BTTTT 19/07/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
733/QĐ-BTTTT 17/05/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2019 của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia
227/QĐ-BTTTT 12/02/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia
409/QĐ-BTTTT 23/03/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch thúc đẩy IPv6 năm 2017 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia
1956/BTTTT-CNTT 13/6/2016 Về việc hướng dẫn một số ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6
936/QĐ-BTTTT 02/6/2016 Ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
541/QĐ-BTTTT
07/4/2016
360/QĐ-BTTTT
25/03/2015
1509/QĐ-BTTTT
20/10/2014
305/QĐ-BTTTT
25/03/2014
19/TB-BTTTT
27/01/2014
85/TB-BTTTT
27/07/2012
1190/QĐ-BTTTT
03/7/2012
180/TB-IPv6TF
25/05/2011
433/QĐ-BTTTT
29/3/2011
03/2008/CT-BTTTT
6/5/2008
05/QĐ-BTTTT
06/01/2008
  

Lượt truy cập: 2734

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)