Thông báo bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

Thông báo số 273/TB-BTTTT ngày 06/12/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 2041/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT

Thông báo kết quả thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông báo số 272/TB-HĐTD ngày 5/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo tới các thí sinh đã dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông một số nội dung. 

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023

Thông báo số 01/TB-HĐTT ngày 28/11/2023 của Hội đồng thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Trung tâm Thông tin năm 2023.

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023

Thông báo số 05/TB-HĐTD và 06/TB-HĐTD ngày 28/11/2023 thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-NXBTTTT ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức Nhà xuất bản năm 2023 (Vòng 1). Hội đồng tuyển dụng viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng) thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển viên chức Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Thông báo hướng dẫn các đơn vị xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-BTTTT ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất theo tiêu chuẩn IMT. Theo đó, thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tham gia đấu giá là hết ngày 24/11/2023.
Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác thẩm định, cấp giấy xác nhận, Cục Viễn thông hướng dẫn các đơn vị xây dựng Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo nội dung tại Phụ lục đính kèm thông báo này.

Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023

 Thông báo số 280/TB-HDTDVC về danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông năm 2023.