Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu

Ngày 24/4/2023, Vụ Bưu chính nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu (khách hàng) qua Cổng dịch vụ công Quốc gia về việc phong bì thư khi bưu điện giao cho khách hàng không có tem và không đóng dấu thể hiện ngày nhận thư của Bưu cục Bà Quẹo - Bưu điện TP.Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kiểm tra, giải trình để làm rõ các nội dung phản ánh và xin được trao đổi lại như sau:

 

Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu

Ngày 24/4/2023, Vụ Bưu chính nhận được đơn phản ánh, kiến nghị của khách hàng Phan Tấn Dẫu (khách hàng) qua Cổng dịch vụ công Quốc gia về việc phong bì thư khi bưu điện giao cho khách hàng không có tem và không đóng dấu thể hiện ngày nhận thư của Bưu cục Bà Quẹo - Bưu điện TP.Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kiểm tra, giải trình để làm rõ các nội dung phản ánh và xin được trao đổi lại như sau:

 

Thông báo công khai KQ lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2300-2400 MHz

Thông báo số 565/TB-CTS ngày 24/03/2023 của Cục Tần số Vô tuyến điện về việc công khai kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2300-2400 MHz

Kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022

 Quyết định 386/QĐ-BTTTT ngày 14/03/2023 phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 theo Nghị định  số 140/2017/NĐ-CP.

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400MHz

Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400 MHz

 Thông báo số 20/TB-BTTTT ngày 24/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.