Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

 Thông báo số 03/TB-BTTTT ngày 10/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu gia bán đấu giá tài sản

 Thông báo số 2016/TB-CBĐTW ngày 23/12/2022 của Cục Bưu điện Trung ương.