Kết luận kiểm tra Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

 Kết luận số 433/KLKT-TTra ngày 02/06/2021 của Thanh tra Bộ TTTT. Nội dung xem tại đây.

Quyết định XPVPHC Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

 Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC. Nội dung xem tại đây.