Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm 08 lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể: Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Báo chí; Lĩnh vực Xuất bản; Lĩnh vực Chính phủ số; Lĩnh vực An toàn thông tin; Lĩnh vực Đại học số; Lĩnh vực Công nghệ số.

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông

Bản đồ công nghệ lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm 08 lĩnh vực quản lý của Bộ, cụ thể: Lĩnh vực Viễn thông; Lĩnh vực Bưu chính; Lĩnh vực Báo chí; Lĩnh vực Xuất bản; Lĩnh vực Chính phủ số; Lĩnh vực An toàn thông tin; Lĩnh vực Đại học số; Lĩnh vực Công nghệ số.