Tổng hợp trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp gửi tới Hội nghị tổng kết năm 2020

Tổng số: 51 kiến nghị của 06 cơ quan báo chí, 09 doanh nghiệp. Xem chi tiết tại đây.

Cục Báo chí thông báo gia hạn tuyển dụng công chức năm 2020

Thông báo số 1865/TB-CBC ngày 18/12/2020.