Thứ trưởng Phan Tâm


ThutruongPhanTam-20160325.jpg

Họ và tên: Phan Tâm

Chức vụ: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 20/02/1965

Quê quán: Sơn Hà – Hương Sơn – Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024.39439058

Email: ptam@mic.gov.vn

 
 

- Phụ trách lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.

- Giúp Bộ trưởng các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - khen thưởng, lịch sử - truyền thống, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Phụ trách các công tác: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Công tác Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh).

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)