Bộ TT&TT ban hành Thông tư "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính"

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số  14/2018/TT-BTTTT về "Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính". Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí và dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích, gồm các nội dung sau: công bố chất lượng dịch vụ bưu chính; kiểm tra; báo cáo và công khai thông tin về chất lượng dịch vụ bưu chính


Ngoài ra, hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính là trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh; bảo đảm tính minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.

Doanh nghiệp dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành cung ứng dịch vụ bưu chính công ích quyết định, công bố mức chất lượng dịch vụ bưu chính công ích không thấp hơn mức chất lượng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng báo chí - QCVN 01:2015/BTTTT (sau đây gọi là Quy chuẩn) và phải đăng ký công bố hợp quy tại Bộ TT&TT theo quy định tại khoản 2.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quyết định các biện pháp kiểm soát nội bộ và thực hiện việc quản lý, tổ chức tự kiểm tra chất lượng các dịch vụ bưu chính để bảo đảm chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng. Hàng năm, Bộ TT&TT kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trong phạm vi cả nước. Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính tại địa phương.

Hàng năm, trước ngày 01/11, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích báo cáo Bộ TT&TT, chi nhánh doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Sở TT&TT tại địa phương kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích cung ứng trong năm (theo mẫu số 03, 04 Phụ lục kèm theo Thông tư này) bằng văn bản và dưới dạng tệp dữ liệu điện tử gửi kèm theo thư điện tử. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính trong trường hợp đột xuất theo nội dung và yêu cầu cụ thể.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thì Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28/6/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính hết hiệu lực.
 
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)