Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2300-2400MHz

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 của Cục Tần số vô tuyến điện về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.


Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 15/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số đối với băng tần 2300-2400MHz, Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành Thông báo số 430/TB-CTS ngày 08/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)