Quyết định của Thủ tướng Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích


Quyết định số 72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2008 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)