Cục Xuất bản, in và phát hành


Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về xuất bản, in (bao gồm các loại hình, sản phẩm in) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là xuất bản, in và phát hành);
Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 
 
Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024. 38285697; FAX: 024. 38287738
 
Cục trưởng:
Ông Nguyễn Nguyên
Email: nnguyen@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ĐT: 024. 38285698
Email: nnbao@mic.gov.vnvn
 
Ông Phạm Tuấn Vũ
ĐT: 024.39233152
Email: pt_vu@mic.gov.vn
 
Văn phòng:
Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Hải Long
ĐT: 024. 38285697
Email: hhlong@mic.gov.vn
 
Phó Chánh Văn phòng
- Bà Hoàng Thị Thu Thủy
ĐT: 024.38285641

Phòng Quản lý xuất bản:
Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương
ĐT: 024. 39233150 (máy lẻ 308)
Email: mthuong@mic.gov.vn
 
Phó trưởng phòng:
- Bà Lê Thùy Vân
ĐT: 024.39233153 (máy lẻ 308)
 
Phòng Quản lý In:
Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Thông
ĐT: 024. 38285641 (máy lẻ 401)
 
Phó trưởng phòng:
Bà Công Thị Minh Sơn
Email: ctmson@mic.gov.vn

Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thanh
ĐT: 024. 38285642 (máy lẻ 404)

Phòng Thanh tra, Pháp chế:
Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình
ĐT: 024 38253527- 024. 39231986  (máy lẻ 204)
Email: hnbinh@mic.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Thiều
ĐT: 024.39231986 (máy lẻ 406)
 
Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:
Phó Trưởng phòng:
-  Ông Lê Sỹ Vinh
ĐT: 024.39233151 (máy lẻ 410)
 
 
Cục Xuất bản, In và Phát hành có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 6)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả