Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 702/TB-TBDCB ngày 21/8/2023 của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, tải về tại đây.


Thực hiện Công văn số 3052/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “Tổ chức tuyển dụng viên chức của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông năm 2023”.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng 09 chỉ tiêu viên chức cho 04 vị trí việc làm của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

Vị trí

Vị trí việc làm

Mã số chức danh

Số lượng tuyển dụng

Đơn vị cần tuyển dụng

Địa điểm làm việc

Vị trí 01

Chuyên viên Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

Mã số 01.003

06

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế (02 chuyên viên)

Phòng Ứng dụng công nghệ số (02 chuyên viên)

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo (02 chuyên viên)

 

 

 

Hà Nội

 

Vị trí 02

Chuyên viên Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Mã số 01.003

01

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế

Hà Nội

 

Vị trí 03

Chuyên viên Hành chính -Tổng hợp

Mã số 01.003

01

Phòng Tổ chức, Hành chính

Hà Nội

Vị trí 04

Chuyên viên Kế hoạch – Tài chính

Mã số 01.003

01

Phòng Kế hoạch Tài chính

Hà Nội

Tổng cộng

09

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chung

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010. Cụ thể:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể

Vị trí 01: Chuyên viên về Quản lý đào tạo, bồi dưỡng

- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các nhóm ngành hoặc ngành về Công nghệ thông tin; Khoa học giáo dục; Giáo dục công dân; Quản lý nhà nước; Chính trị học; Kinh tế học; Nhân văn; Báo chí và Thông tin, Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trừ ứng viên có bằng tốt nghiệp nhóm ngành công nghệ thông tin) và sử dụng được ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Vị trí 02: Chuyên viên về Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các nhóm ngành hoặc ngành về Báo chí và Truyền thông; Kinh tế học; Nhân văn; Quan hệ quốc tế; Quốc tế học; Truyền thông quốc tế; Công nghệ thông tin

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Vị trí 03: Chuyên viên về Hành chính - Tổng hợp

 

- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các nhóm ngành hoặc ngành về Công nghệ thông tin; Nhân văn; Quản trị văn phòng; Quản lý công.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trừ ứng viên có bằng tốt nghiệp nhóm ngành công nghệ thông tin) và sử dụng được ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Vị trí 04: Chuyên viên về Kế hoạch – Tài chính

 

- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các nhóm ngành hoặc ngành về Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Hình thức thi: Thi viết cho 04 vị trí việc làm

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm về phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền Thông, Tầng 19, Toà VNTA 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo (từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 19/9/2023).

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền Thông, Tầng 19, Toà VNTA 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ

1. Thời gian và địa điểm tuyển dụng

- Thời gian tuyển dụng: Dự kiến quý III, quý IV năm 2023.

- Địa điểm tuyển dụng: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền Thông, Tầng 19, Toà VNTA 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Lệ phí tuyển dụng

Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến 500.000 đồng/thí sinh.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính qua số điện thoại: 02437665959 để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)