Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 05/TB-HĐTD và 06/TB-HĐTD ngày 28/11/2023 thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023.


TTĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)