Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1091/BBCVT-VT Tổng cục Bưu điện Công văn điều hành Viễn thông, tần số vô tuyến điện V/v qui định và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ Điện thoại Internet. 27/06/2003
204/QÐ-TCBÐ Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Về việc cấp dải số thuê bao mạng điện thoại cố định 05/03/2002
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số TCN 68-163:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần cơ sở) 31/03/1997
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số: TCN 68-163A:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần chuyển giao tin báo - MTP) 31/03/1997
198/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành số TCN 68-163B:1997 - Hệ thống báo hiệu số 7 - Yêu cầu kỹ thuật (Phần đối tượng sử dụng ISDN- ISUP) 31/03/1997
897/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành: Thiết bị vi ba số 34 Mbit/s - Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-156:1996; Thiết bị vi ba 140 Mbit/s -Yêu cầu kỹ thuật- Mã số: TCN 68-158:1996 03/12/1996
897/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành tiêu chuẩn ngành mã số : 68-160:1996 về Cáp sợi quang - Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng 03/12/1996
1613/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Tiêu chuẩn ngành TCN 68-153: 1995 về tiêu chuẩn kỹ thuật Cống, bể cáp và tủ đấu cáp. 26/12/1995
1035/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Ban hành Tiêu chuẩn ngành TCN 68-136: 1995 về Tổng đài điện tử PABX - Yêu cầu kỹ thuật 01/08/1995
1035/QÐ-KHCN Tổng cục Bưu điện Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện Ban hành tiêu chuẩn ngành về Chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin - Yêu cầu kỹ thuật. Mã số TCN 68 - 140 : 1995 01/08/1995