Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
73/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 26/08/2016
41/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam 26/05/2016
01/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lĩnh vực khác Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 07/01/2016
36a/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về Chính phủ điện tử 14/10/2015
26/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 15/04/2015
16/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 08/06/2012
16/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 08/06/2012
15/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lĩnh vực khác Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" 08/06/2012
13-NQ/TW Khác Nghị quyết Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 16/01/2012
261/VP-KSTTHC Bộ Thông tin và Truyền thông Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc báo cáo kết quả triển khai nghị quyết 25/NQ-CP và Nghị quyết 27/NQ-CP 09/06/2011