Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 17/04/2024

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH

Văn bản, qui định về đo kiểm chuyên ngành

28/05/2019 14:57 CH Xem cỡ chữ

STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến việc chỉ định tổ chức thử nghiệm chuyên ngành thông tin và truyền thông

2

Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

 

Lượt truy cập: 17777

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )