Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2024

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư quy định giá thuê sử dụng mạng cáp trong tòa nhà, giá thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ngày bắt đầu 22/02/2024 Ngày hết hạn 22/04/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích

Ngày bắt đầu 07/02/2024 Ngày hết hạn 07/04/2024


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Ngày bắt đầu 05/02/2024 Ngày hết hạn 05/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến di động mặt đất và trung kế vô tuyến mặt đất

Ngày bắt đầu 05/02/2024 Ngày hết hạn 05/04/2024
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý, đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Ngày bắt đầu 05/02/2024 Ngày hết hạn 05/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Ngày bắt đầu 03/02/2024 Ngày hết hạn 03/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông

Ngày bắt đầu 02/02/2024 Ngày hết hạn 02/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT

Ngày bắt đầu 02/02/2024 Ngày hết hạn 02/04/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về cung cấp và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày bắt đầu 30/01/2024 Ngày hết hạn 30/03/2024
Xem các góp ý Gửi góp ý
Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

Ngày bắt đầu 26/01/2024 Ngày hết hạn 26/03/2024Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý