Số liệu thống kê điện thoại cố định (tính đến tháng 12 năm 2010)

10/18/2011 3:57:30 PM


 

 

 

(Nguồn: Sách trắng CNTT 2011)