Biểu đồ tỷ lệ thị phần theo thuê bao điện thoại di động năm 2011

6/7/2012 8:30:25 AM


Biểu đồ tỷ lệ thị phần theo thuê bao điện thoại di động năm 2011


Nguồn: Báo cáo số liệu phát triển viễn thông và Internet năm 2011 của Cục Viễn thông tại Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về viễn thông và internet (ngày 6/6/2012).