Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

7/14/2009 1:10:21 PM


 

Tài liệu 1: Pháp luật về Bưu chính viễn thông và  công nghệ thông tin và công tác pháp chế của các Sở Bưu chính Viễn thông.