Số liệu cấp phép truyền thanh không dây, cấp phép phát thanh truyền hình và cấp phép tàu cá quý III/2019

9/23/2019 10:23:00 AM


Số liệu tính đến ngày 23/09/2019. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.