Kết luận thanh tra Công ty Thủy điện Buôn Kuốp

6/10/2020 10:07:00 AM

Kết luận thanh tra số 586/KL-TTVII, ngày 27/5/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ TTTT.


Chi tiết kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm./.