Kết luận thanh tra việc chấp hành về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Thanh Hóa

6/16/2020 10:20:00 AM

Kết luận số 197/KL-TT6 ngày 10/6/2020 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VI - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT.


Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm.