Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

6/26/2020 4:00:00 PM

Kết luận số 529/KL-TTra ngày 26/06/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết kết luận xem tại tệp đính kèm.