Kết luận thanh tra Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

8/14/2020 2:17:00 PM

Kết luận thanh tra số 687/KL-TTra ngày 12/08/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.


Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.