Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Tài chính

10/21/2020 3:24:00 PM

Kết luận thanh tra số 101/KL-CXBIPH ngày 16/10/2020 của Cục Xuất bản, in và phát hành.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.