Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

4/19/2021 10:33:00 PM

 Thông báo số: 472/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí


 Chi tiết tại file đính kèm