THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

5/7/2021 10:18:00 AM


THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/thongbaoketquathivadukientrungtuyen--1-.pdf
 

CỤC BÁO CHÍ