Hủy kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Xuất bản, In và Phát hành

7/26/2021 8:38:00 AM


Thông báo số 795/TB-CXBIPH ngày 21/7/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành, nội dung xem tại đây.

Cục Xuất bản, In và Phát hành