Thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023

11/28/2023 9:51:00 AM

Thông báo số 05/TB-HĐTD và 06/TB-HĐTD ngày 28/11/2023 thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức của Cục Thông tin Đối ngoại năm 2023.